Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων


Δημοσιεύεται η αριθ. 516/2022 Απόφαση Δημάρχου Τυρνάβου αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

 

Τύρναβος, 04 Οκτωβρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 516

 

«Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

 

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου

Έχοντας υπόψη :

 

Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7-6-2010) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α΄ 133) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).

Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B΄) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει».

Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α΄ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (απόφαση 11247 – ΦΕΚ 3465/B΄/28-12-2012) για τον Δήμο Τυρνάβου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 24.757 κατοίκους.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Τυρνάβου έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.

Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ εγκ 809/85741/19-11-2021 «Ορισμός Αντιδημάρχων».

Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τυρνάβου (ΦΕΚ 208/B΄/01-02-2019 και 903/Β΄/17-03-2020).

Τη δομή και την οργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου, καθώς επίσης την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου Τυρνάβου.

Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου,

Αποφασίζει

 

Ι. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Τυρνάβου, με θητεία από 04-10-2022 μέχρι την 31-12-2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει τις κατωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητες ως εξής:

 

1. τον κ. Γιαννόπουλο Ανδρέα καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν θέματα της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της Παιδείας γενικότερα.

Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την εφαρμογή ποικίλων πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων στο Δήμο.

Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν θέματα νεολαίας.

2. τον κ. Σακούτσιο Γεώργιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 

Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν στην προστασία και ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της παραγωγής (φυτική και ζωική παραγωγή), στην εν γένει υποστήριξη του αγροτικού κόσμου.

Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν ζητήματα άρδευσης και αγροτικής οδοποιίας του πρωτογενούς τομέα.

3. τον κ. Κατσαρό Χριστόφορο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 

Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με τον σχεδιασμό, τη διοίκηση και την εκτέλεση έργων.

Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την πολεοδόμηση και εφαρμογή πολιτικών στα πλαίσια προώθησης της αστικής ανάπτυξης.

Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων και δράσεων του Δήμου που αποσκοπούν στον Προγραμματισμό και τον σχεδιασμό της Αναπτυξιακής πολιτικής, των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Την ευθύνη συντήρησης & αποκατάστασης των διαφόρων έργων, κτιρίων, οδών, πλατειών, κ.λπ. υποδομών του Δήμου.

4. τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρυσοβέργη Κωνσταντίνο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 

Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Την διαχείριση και εποπτεία όλων των ενδεδειγμένων δράσεων στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας στο επίπεδο του Δήμου (σχεδιασμός & συντονισμός δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, οργάνωση πυροπροστασίας δασών, αποκατάσταση δασών).

Την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών : Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Πρασίνου & Νεκροταφείων του Δήμου.

Την διεύθυνση και εποπτεία της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των Δημοτικών Αμαξοστασίων.

Την ευθύνη συντήρησης & αποκατάστασης των παιδικών χαρών κ.λπ. του Δήμου.

Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Την ευθύνη και διαρκή μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Δήμου.

5. τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ξηρομερίσιο Ανδρέα καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 

Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την πρόνοια, την κοινωνική πολιτική του Δήμου και την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, καθώς επίσης και την προαγωγή και προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σε συνεργασία με άλλους φορείς και φιλοζωικές οργανώσεις.

Οι ανωτέρω ορισθέντες Αντιδήμαρχοι στις Υπηρεσίες ευθύνης τους, εκδίδουν και υπογράφουν κάθε έγγραφο σχετικό με την λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών & δραστηριοτήτων.

ΙΙ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

ΙΙΙ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σακούτσιος Γεώργιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Χρυσοβέργη Κωνσταντίνο.

Αντιμισθίας δικαιούνται όλοι οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.4483/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί μία φορά στον ημερήσιο τοπικό Τύπο, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τυρνάβου και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google