Δράσεις “Έξυπνης Πόλης” στο δήμο Τυρνάβου

Ένταξη του έργου του Δήμου Τυρνάβου με τίτλο «Δήμος Τυρνάβου Εξειδικευμένες δράσεις/ενέργειες και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για την ανάπτυξη της “Έξυπνης Πόλης”» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Ένα ακόμα σημαντικό πρόγραμμα, μοχλός τοπικής ανάπτυξης, αποτελεί πραγματικότητα στον Δήμο Τυρνάβου.

Ειδικότερα, με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, έγινε δεκτή η ένταξη του έργου του Δήμου Τυρνάβου με τίτλο «Δήμος Τυρνάβου Εξειδικευμένες δράσεις/ενέργειες και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για την ανάπτυξη της “Έξυπνης Πόλης”» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Η πρόταση που εγκρίθηκε περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα:
• Υποέργο 1: «Ευφυείς εφαρµογές, συστήµατα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το περιβάλλον» (ύψους 480.438,00 €).
• Υποέργο 2: «∆ράσεις και µέτρα παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης» (ύψους 221.340,00 €).
• Υποέργο 3: «Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, δράσεις ενηµέρωσης, δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης στον ∆ήµο Τυρνάβου» (ύψους 24.800,00€).
• Υποέργο 4: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την προετοιμασία και υποβολή φακέλου» (ύψους 6.200,00€).

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την κατασκευή Ιστοσελίδας Δήμου Τυρνάβου (Σχεδιασμός – Μελέτη –Εγκατάσταση και εκπαίδευση), ολοκληρωμένο Διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Έκδοσης Πιστοποιητικών & Βεβαιώσεων Δημοτών & Επιχειρήσεων, Λογισμικό-Υπηρεσίας-Πλατφόρμα, Σύστημα μέτρησης ενέργειας σε επίπεδο Pillar, Μετρητές – Λογισμικό τηλεελέγχου- Εγκατάσταση, Σύστημα Παρακολούθησης Στάθμης Υδάτων, 10 αισθητήρες, Λογισμικό διαχείρισης, όπως επίσης και η αντίστοιχη Υπηρεσία τοποθέτησης και εκπαίδευση και Σταθμοί μέτρησης περιβαλλοντικών μεγεθών, Έξυπνους σταθμούς ανάπαυσης (Έξυπνα παγκάκια).

Η δημοτική αρχή είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει και να φέρει στην περιοχή μας κάθε αξιόλογο έργο, κάθε δυνατό πόρο, με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών μας και την ανάπτυξη της περιοχής.