Τύρναβος: Ξεκινά η λειτουργία του Ιδρύματος “Αδελφών Αθανασίου Κούβαρου”

Από τον Πρόεδρο του κοινωφελούς «Ιδρύματος Αδελφών Αθανασίου Κούβαρου» στον Τύρναβο, Δημήτριο Ρήγα με αφορμή την έναρξη των προπαρασκευαστικών διαδικασιών της νόμιμης λειτουργίας του, εκδόθηκε το παρακάτω Δελτίο Τύπου:

Ύστερα από την έκδοση του Π.Δ/τος 63/2021 (ΦΕΚ 149 Α΄) «Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΒΑΡΟΥ» και κύρωση του οργανισμού αυτού» το Ίδρυμα βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης του ορισμού των μελών του 5/μελούς Δ.Σ. εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Ο Σκοπός του ιδρύματος είναι η οικονομική ενίσχυση, με τη μορφή υποτροφίας, σε νέους και νέες, άπορους, αριστούχους δημοσίων σχολείων της ημεδαπής που κατάγονται ή κατοικούν μόνιμα στον Τύρναβο για την πραγμάτωση των σπουδών τους σε Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής.

Περιουσία του Ιδρύματος αποτελούν τα αστικά & αγροτικά ακίνητα που περιήλθαν σε αυτό και Πόροι α) τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων, β) οι τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες ή άλλους Πιστωτικούς Οργανισμούς και γ) Οι χρηματικές παροχές ή επιχορηγήσεις, καθώς και οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου προς αυτό.

Ήδη με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικ. έτους 2022, προβλέφθηκε σχετική πίστωση για την χορήγηση των υποτροφιών, διαδικασία που θα εκκινήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται.

Ειδικότερα με το άρθρο 9 του Π.Δ/τος 63/2021 για την χορήγηση των υποτροφιών ισχύουν τα κάτωθι:

Χορήγηση υποτροφιών

Ο αριθμός των υποτρόφων και το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας κάθε υποτρόφου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η επιλογή, ανακήρυξη και χορήγηση των υποτροφιών γίνεται με διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 και 38 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), με προκήρυξη που συντάσσει το ίδρυμα, η οποία εγκρίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την αρμόδια αρχή, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) κατάγονται ή κατοικούν μονίμως στον Τύρναβο,

β) είναι οικονομικά αδύναμοι και

γ) είναι απόφοιτοι Δημοσίων Λυκείων της ημεδαπής με βαθμό απολυτηρίου «Άριστα».

Η χορήγηση της υποτροφίας διακόπτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει υποχρέωση να παρακολουθεί την όλη πορεία των σπουδών των υποτρόφων και να αξιώνει από αυτούς την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων της επίδοσής τους.

Η λειτουργία του Ιδρύματος έχουμε την πεποίθηση ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην απρόσκοπτη φοίτηση των άπορων και αριστούχων νέων του Τυρνάβου με την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή της υποτροφίας και στην εμπέδωση της προσπάθειας και της ανάπτυξης της ευγενούς άμιλλας των νέων μας για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την απόκτηση των ειδικών εφοδίων και δεξιοτήτων που απαιτεί η κοινωνία και η αγορά εργασίας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος

Ρήγας Δημήτριος

Ιατρός