Δ.Τυρνάβου: Προσλήψεις 15 ατόμων

Στην πρόσληψη 15 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τις αντίστοιχες ειδικότητες προχώρησε ο Δήμος Τυρνάβου.

Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος, για την πράξη «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», για το διάστημα από 14/07/2022 και έως 31/08/2022, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.