ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ειδήσεις από Τύρναβο, Αμπελώνα, Λάρισα

ΔΕΛΈΡΙΑ: ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ, ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΕΣ ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ & ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΕΙΣ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΔΕΝΔΡΩΝ”


Η ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΑΛ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

(ΠΡΩΗΝ ΠΕΓΕΑΛ)

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΕΛΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ, ∆ΙΑΦΥΛΛΙΚΕΣ ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ Υ∆ΡΟΛΙΠΑΝΣΕΙΣ ΑΜΠΕΛΟΥ & ∆ΕΝ∆ΡΩΝ»

Η ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2022 ΣΤΑ ∆ΕΛΕΡΙΑ (∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ)ΚΑΙ ΩΡΑ 8:00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ THN ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ Ο

∆ρ. ΛΟΥΚΑΣ Τ. ΠΙΣΤΟΛΗΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΓΕΑΛ

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ:

ΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

& ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆ρ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΕΡΖΟΥ∆Η – ΓΕΩΠΟΝΟ

&

ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜ. ΓΕΑΛ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΚΟΥΤΣΟΝΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ –ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας

Pin It on Pinterest