Αμπελώνας: Ζητούν την φύλαξη του Άλσους και συντήρηση δημοτικών καταστημάτων

Απόσπασμα από τη σχετική απόφαση της τελευταίας συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Αμπελώνα:

“Αριθμός Απόφασης : 2/2022
Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου το γεγονός ότι το Άλσος του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται σε πλήρη εγκατάλειψη ιδιαίτερα από τότε που σταμάτησε η εκμίσθωση των δημοτικών καταστημάτων που βρίσκονται μέσα σε αυτό (πρώην κατάστημα Γαζέτα και πρώην Αρίων).

Στη συνέχεια η Πρόεδρος πρόσθεσε τα εξής :

« Παρατηρείται ότι στα καταστήματα έχουν γίνει πολλές ζημιές από παρέες νέων που σε καθημερινή βάση ανάβουν φωτιές σε λάστιχα και διάφορα μπάζα, ακόμη και διακίνηση ναρκωτικών παρατηρήθηκε μέσα στα καταστήματα αυτά κατά τις βραδινές ώρες. Είναι απαράδεκτο ένα Άλσος τόσο όμορφο στο κεντρικότερο σημείο του Αμπελώνα να παρουσιάζει τέτοια εικόνα τη στιγμή μάλιστα που σε πολύ κοντινά σημεία υπάρχουν και φροντιστήρια και συχνάζουν μικρά παιδιά για τα οποία όλη αυτή η κατάσταση αποτελεί κίνδυνο και εστία μόλυνσης.»

Πρότεινε τη συντήρηση των καταστημάτων αυτών από το Δήμο και τη στέγαση συλλόγων σε αυτά προκειμένου να τα περιποιηθούν και να υπάρξει κίνηση και ζωή στο Άλσος του Αγίου Γεωργίου για να αποφεύγονται τέτοιου είδους καταστάσεις.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κάλεσε τα μέλη της όπως αποφασίσουν σχετικά,
…..…………………………………………………………………………………

Η Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνα αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά επι της προτάσεως της Προέδρου σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ιστορικό της παρούσης.

..…………………………………………………………………………………

Αφού συντάχτηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελώνα
Η Πρόεδρος Τα Μέλη
Τσακνάκη Παρασκευή Δημάκης Μάριος,
Μασούρα Ελισσάβετ
Κουβέλας Νικόλαος,
Ουλάνης Αγησίλαος, “