Παράταση της περιόδου θήρας του αγριόχοιρου

Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Αμυρά, παρατείνεται η χρονική περίοδο θήρας του αγριόχοιρου (Sus scrofa) μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022.

Με την πρόσφατη απόφαση, τροποποιείται η ισχύουσα για το τρέχον κυνηγετικό έτος ετήσια ρυθμιστική απόφαση για τη θήρα (ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-07-2021 B΄ 3515) και η σχετική εγγραφή του είδους στον πίνακα θηρευσίμων διαμορφώνεται ως εξής:

Επιτρέπεται, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για τη θήρα του είδους αυτού κατά τις επιτρεπόμενες ημέρες.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-07-2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022» (Β’ 3515).