Έργα άρδευσης στο Δήμο Τεμπών

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τεμπών, στη χθεσινή της τακτική συνεδρίαση, ενέκρινε ομόφωνα τους όρους δημοπράτησης των έργων:

1) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 900.000 χιλ. ευρώ και

2) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ» προϋπολογισμού 586.000 χιλ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις μελέτες που εκπονήθηκαν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Τεμπών και τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις, τα συγκεκριμένα έργα αφορούν την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων άρδευσης, συνολικού μήκους 24.257 μ., στις Κοινότητες Ελάτειας και Ραψάνης.

Τα συγκεκριμένα έργα, αφορούν την κατασκευή – υπογείωση υφιστάμενων αγωγών άρδευσης σε τμήματα των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης τα οποία είναι επίγεια. Σκοπός του έργου, είναι η αντικατάσταση – υπογείωση των υφιστάμενων αγωγών άρδευσης, μειώνοντας δραστικά τις απώλειες ύδατος οι οποίες παρουσιάζονται λόγω της παλαιότητας των υφιστάμενων αγωγών, αλλά και των συχνών διαρροών που παρουσιάζονται.

Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί μεγαλύτερη εξοικονόμηση ύδατος και αύξηση της παραγωγής των ήδη αρδευόμενων συνολικών εκτάσεων 2.214 στρεμμάτων, οι οποίες αποτελούνται από αμπελώνες, ελαιώνες, και λοιπές καλλιέργειες. Τα έργα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.