Αιτήσεις για επιδοτήσεις ανακατασκευής ή επισκευής κτιρίων που επλήγησαν από το σεισμό

Σε ανακοίνωση του Δήμου Τεμπών επισημαίνονται τα εξής:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι στις 20/11/21 λήγουν οι αιτήσεις για επιδοτήσεις ανακατασκευής ή επισκευής κτιρίων που έχουν πληγεί από το σεισμό της 3ης Μαρτίου στις οριοθετημένες ως σεισμόπληκτες περιοχές του Δήμου Τεμπών ( Δ.Ε. Αμπελακίων, η κοινότητα Γόννων, η Κοινότητα Κρανέας, η Κοινότητα Μακρυχωρίου και όλη η Δ.Ε. Νέσσωνος).

Παρακαλούμε πολύ όσοι πολίτες δεν έχουν υποβάλλει ακόμη αίτηση, να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά είτε απευθείας στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ), Ι. Κόνιαρη 43, 11471 Αθήνα, τηλ. 2108704734, είτε συστημένα στο Ισόγειο του Δήμου Τυρνάβου, ημέρες Δευτέρα και Τρίτη και ώρες 09:00-14:30.

Α. Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα) ή ο/η διαχειριστής/-τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου, που έχει πληγεί από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση έκθεσης αυτοψίας.

Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται:

1. από τίτλους ιδιοκτησίας και

2. οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/τριας.

Β. Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα) ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/-τριες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή ο/η ειδικός διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις), κτιρίου που έχει πληγεί από τον σεισμό του θέματος, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για επισκευή ή ανακατασκευή ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του κτιρίου, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, εντός προθεσμίας: – ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας του κτιρίου (η οποία εκδόθηκε βάσει της προαναφερόμενης παρ. Α), είτε δέκα οκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εντός των ίδιων προθεσμιών δύναται να κατατεθεί και αίτηση για έκδοση άδειας επισκευής χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.

Οι προαναφερόμενες προθεσμίες δύνανται να παραταθούν με απόφαση Υπουργού και Μεταφορών και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη.