Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ. Τυρνάβου


Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:30΄,

δια ζώσης (στο Δημοτικό Θέατρο Τυρνάβου) και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της αριθ. πρωτ. 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4555/2018 και την αριθ. πρωτ 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τυρνάβου για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού στις σχολικές μονάδες του Δήμου Τυρνάβου, για το σχολικό έτος 2021-2022.
 2. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τυρνάβου.
 3. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Τυρνάβου.
 4. Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου μισθωτικών συμβάσεων του Δήμου Τυρνάβου.
 5. Ανασυγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Τυρνάβου.
 6. Τροποποίηση της αριθ. 115/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τους δικαιούχους χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
 7. Έγκριση της διαδικασίας υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχορήγηση του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών.
 8. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Τυρνάβου.
 9. Ορισμός μελών Επιτροπής σύμφωνα με το ΠΔ 524/1980 για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.
 10. Επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Σωματείου Ατόμων με Αναπηρίες και μη «Η ΦΛΟΓΑ», με την οποία ζητά οικονομική ενίσχυση έτους 2021.
 11. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αναγνωριστικών αγωγών κυριότητας ακινήτων του Δήμου Τυρνάβου.
 12. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2021.
 13. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στο Δήμο Τυρνάβου.
 14. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στο Δήμο Τυρνάβου.
 15. Αίτηση παράτασης μισθωτικής σχέσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Τυρνάβου.
 16. Αίτηση παράτασης μισθωτικής σχέσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Αμπελώνα.
 17. Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 του ν. 3463/2006.
 18. Αίτηση παραχώρησης χρήσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Ροδιάς.
 19. Αναπροσαρμογή μισθώματος δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Πλατανουλίων της Κοινότητας Δένδρων.
 20. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας (17-09-2021) για την πολυετή εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου.
 21. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας (28-09-2021) για την πολυετή εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου.
 22. Επί αιτήσεως του κ. Μπαλιάφα Ιωάννη, με την οποία ζητά την έκδοση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
 23. Μετονομασία πεζοδρόμου στον Τύρναβο.
 24. Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ των Ο.Τ. 304Α και 304 Β του Τυρνάβου (Αίτηση κ. Καραλή Ιουλίας).
 25. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τυρνάβου στο Ο.Τ.441 για επέκταση σχολικού συγκροτήματος στο 3ο Δημοτικό Σχολείο.
 26. Καθορισμός οικονομικού τιμήματος για την προσκύρωση μη άρτιας και μη οικοδομήσιμης έκτασης εντός του Ο.Τ. 143Β του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τυρνάβου.
 27. Σύνδεση κατοικιών με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.
 28. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» της ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΕΪΤΗ Ε.Ε.
 29. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «ΚΤΙΡΙΟ ΨΥΓΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΩΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» της ΓΚΑΝΑΣ Α.Ε.
 30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 31. Επί προτάσεως ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Συν Πολιτεία» με θέμα: «ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ».
κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας