«Ορισµός Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων»

#ΤΥΡΝΑΒΟΣ

Ο ∆ήµαρχος Τυρνάβου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ι. Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Τυρνάβου, µε θητεία από 20-09-2021 µέχρι την 19-09-2022, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου και τους µεταβιβάζει τις κατωτέρω αναφερόµενες αρµοδιότητες ως εξής:

1. τον κ. Μανδηλά Λάσκαρη καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο µε αντιµισθία και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες :
1 Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που έχουν σχέση µε την οικονοµική διοίκηση, την οικονοµική διαχείριση και τις προµήθειες.
2 Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που έχουν σχέση µε την αδειοδότηση και εποπτεία των εµπορικών δραστηριοτήτων στον ∆ήµο
Τυρνάβου.
3 Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που αφορούν την δηµόσια διαβούλευση.
4 Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που έχουν σχέση µε την διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

2. τον κ. Κατσαρό Χριστόφορο καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο µε αντιµισθία και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που έχουν σχέση µε την πρόνοια, την κοινωνική πολιτική του ∆ήµου και την εφαρµογή προγραµµάτων
κοινωνικής προστασίας, καθώς επίσης και την προαγωγή και προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας.
2. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που αφορούν θέµατα της Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης, της δια βίου µάθησης και της
Παιδείας γενικότερα.
3. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που έχουν σχέση µε την εφαρµογή ποικίλων πολιτιστικών και αθλητικών προγραµµάτων στο ∆ήµο.
4. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που αφορούν θέµατα νεολαίας.

3. τον κ. Γιαννόπουλο Ανδρέα καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο µε αντιµισθία και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες :
1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που αφορούν στην προστασία και ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα της παραγωγής (φυτική και ζωική
παραγωγή), στην εν γένει υποστήριξη του αγροτικού κόσµου.
2. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που αφορούν ζητήµατα άρδευσης του πρωτογενούς τοµέα.
3. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που αφορούν στην εφαρµογή προγραµµάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σε
συνεργασία µε άλλους φορείς και φιλοζωικές οργανώσεις.

4. τον ανεξάρτητο ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Χρυσοβέργη Κωνσταντίνο καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο µε αντιµισθία και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες :
1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου που έχουν σχέση µε την προστασία και αναβάθµιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής.
2. Την διαχείριση και εποπτεία όλων των ενδεδειγµένων δράσεων στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας στο επίπεδο του ∆ήµου (σχεδιασµός & συντονισµός
δράσεων για την πρόληψη, αντιµετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, οργάνωση πυροπροστασίας δασών, αποκατάσταση δασών).
3. Την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών : Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού, Πρασίνου & Νεκροταφείων του ∆ήµου.
4. Την διεύθυνση και εποπτεία της οµαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των ∆ηµοτικών Αµαξοστασίων.
5. Την ευθύνη συντήρησης & αποκατάστασης των παιδικών χαρών κ.λπ. του ∆ήµου.
6. Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήµου, της αποκοµιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και ανακυκλώσιµων
υλικών.
7. Την ευθύνη και διαρκή µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού του ∆ήµου.

Οι ανωτέρω ορισθέντες Αντιδήµαρχοι στις Υπηρεσίες ευθύνης τους, εκδίδουν και υπογράφουν κάθε έγγραφο σχετικό µε την λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών &
δραστηριοτήτων.

ΙΙ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.
ΙΙΙ. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Κατσαρός Χριστόφορος, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και
όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ. Γιαννόπουλος Ανδρέας.
Αντιµισθίας δικαιούνται όλοι οι ανωτέρω Αντιδήµαρχοι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.4483/2017.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί µία φορά στον ηµερήσιο τοπικό Τύπο, να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Τυρνάβου και στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».

ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

 

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest