Συλλογή κενών συσκευασιών φυτοφαρμακων στον Δ. Τεμπών

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τεμπών έπειτα από εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, ψήφισε πίστωση και στη συνέχεια σύναψε σύμβαση με εταιρεία για τη συλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση κενών ρυπασμένων συσκευασιών φυτοφαρμάκων και θα προβεί στη συλλογή τους το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Η συλλογή θα γίνει στα οχτώ (8) σημεία υδροληψίας εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου. 

*φωτο αρχείου