Δήμος Τεμπών και ΔΕΥΑΤ για ρύθμιση οφειλών

Ο Δήμος Τεμπών και η ΔΕΥΑ Τεμπών ανακοινώνουν ότι προχωρούν σε ευνοϊκή ρύθμιση  οφειλών που προήλθαν από την πανδημία σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4764/2020  (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α’). Πρόκειται για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από  15.2.2020 μέχρι 30.6.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες,  συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 11.6.2021  (ημερομηνία δημοσίευσης Ν.4807/2021).

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά  πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID 19.

Στον ανωτέρω νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 31.10.2021. 

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του N. 4764/2020 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά  πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021 και οφειλές που  κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από  15.2.2020 έως έως 11.6.2021 (ημερομηνία δημοσίευσης Ν.4807/2021). 

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην  της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά  ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς  και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς  δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή στην περίπτωση των δόσεων η πρώτη  δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής  στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις  καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να  απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20)  ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες  επιχειρήσεις κάθε είδους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν:

✓ Για το Δήμο Τεμπών στα τηλέφωνα: 2495350416, 2495350417, 2495350326,  2495350414 ή στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.dimostempon.gr και  

✓ Για τη ΔΕΥΑ Τεμπών στα τηλέφωνα: 2495350518, 2495350520

ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest