ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ειδήσεις από Τύρναβο, Αμπελώνα, Λάρισα

Ποιές ώρες θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες στον Δήμο Τεμπών λόγω καύσωνα


Αναστολή λειτουργίας  των  Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας λόγω καύσωνα και της τήρησης των μέτρων κατά του covid-19.

Τύρναβος, Λάρισας, Ελλάδα, 40100

Δήμαρχος Τεμπών

Έχοντας υπ΄οψιν:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 116/08-06-2006 τ. Α’ «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α’ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄)
  3. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄αριθμ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/01-08-2017) άρθρ. 4 παρ. 4, ) «Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων».
  4. Τον καύσωνα που αναμένεται στην περιοχή μας κατά τις προβλέψεις της ΕΜΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την λειτουργία των Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας, λόγω καύσωνα και  της τήρησης των μέτρων κατά  του covid-19 στις 24-6-2021 από τις 08:00 έως 12:00.

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας

Pin It on Pinterest