ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ειδήσεις από Τύρναβο, Αμπελώνα, Λάρισα

Ευαγγέλιο Κυριακής της Ορθοδοξίας και Θεία Λειτουργία


Η σημερινή πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής είναι αφιερωμένη στο θρίαμβο της ορθόδοξης πίστεως μας. Οι άθεοι της εποχής εκείνης (726-843 μ.Χ.) θέλησαν να κλονίσουν την πίστη του ανθρώπου στη Θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γι’ αυτό και τα έβαλαν με τις Άγιες Εικόνες. Στο τέλος, όμως, όπως πάντα, νίκησε η Εκκλησία και θριάμβευσε η ορθόδοξη πίστη. Αυτή την ορθόδοξη πίστη καλεί η Εκκλησία να αποκτήσουμε και εμείς.

Τύρναβος, Λάρισας, Ελλάδα, 40100

«Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. Ἢν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου. Εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὂν ἔγραψε Μωυσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· ἐκ Ναζαρὲτ δύναται τὶ ἀγαθὸν εἴναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος· ἔρχου καὶ ἰδέ. Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· ἰδὲ ἀληθῶς Ἰσραηλίτης, ἐν ὢ δόλος οὔκ ἐστι. Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· πόθεν μὲ γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· πρὸ τοῦ σὲ Φίλιππον φωνήσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδον σέ. Ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ῥαββί, σῦ εἰ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σῦ εἰ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπον σοί, εἶδον ·σὲ ὑποκάτω τῆς ,συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει. Καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀαῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου».

Εκείνο τον καιρό θέλησε ο Ιησούς να βγει να πάει στη Γαλιλαία. Βρίσκει τότε το Φίλιππο και του λέγει· Ακολούθησε με. Και ήταν ο Φίλιππος από τη Βηθσαϊδά, από την πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου. Βρίσκει ο Φίλιππος το Ναθαναήλ και του λέγει. Βρήκαμε εκείνον που έγραψε ο Μωυσής στο νόμο και οι Προφήτες, τον Ιησού το γιο του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ. Και ο Ναθαναήλ του είπε· Από τη Ναζαρέτ μπορεί να βγει τίποτα καλό; Του λέγει ο Φίλιππος. Έλα να δεις. Είδε ο Ιησούς το Ναθαναήλ να έρχεται σ’ αυτόν και λέγει γι’ αυτόν Να πραγματικά Ισραηλίτης που δεν υπάρχει μέσα του δόλος. Του λέγει ο Ναθαναήλ. Από πού με ξέρεις; Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε· Πριν να σε φωνάξει ο Φίλιππος, όταν ήσουν κάτω από τη συκιά, σε είδα. Αποκρίθηκε ο Ναθαναήλ και του λέγει: Διδάσκαλε, συ είσαι ο υιός του Θεού, συ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε· Πιστεύεις, επειδή σου είπα πως σε είδα κάτω από τη συκιά; Μεγαλύτερα από αυτά θα δεις. Και του λέγει. Σας βεβαιώνω πως πολύ γρήγορα θα δείτε ανοιγμένο τον ουρανό και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν υπηρετώντας τον Υιό του Ανθρώπου.

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας

Pin It on Pinterest