Δήμος Τυρνάβου: Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων από το σεισμό

Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει ότι ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τη διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που έχουν πληγεί από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021. Τα επιδόματα αυτά αφορούν :

1.Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού 600,00 € για κάθε νοικοκυριό που η κύρια κατοικία του έχει πληγεί.
2.Επίδομα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής κύριας κατοικίας έως 6.000 € κατ’ ανώτατο όριο.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το Ειδικό Έντυπο –Αίτηση, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το φουαγιέ του Δημαρχείου Τυρνάβου, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση, ως εξής:

⦁ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ /ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)
⦁ AITΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ)
⦁ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Έντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης , μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας)
⦁ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (για πολυτέκνους)
⦁ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ (για άτομα με αναπηρίες)
⦁ ΑΡΙΘΜΟ IBAN ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

⦁ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ /ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ):
⦁ AITΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ)
⦁ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Έντυπο Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης , μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου)
⦁ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή , σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
⦁ ΑΡΙΘΜΟ IBAN ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Η εξέταση των αιτημάτων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα συντάξει Δελτίο Αυτοψίας κατόπιν επιτόπιου ελέγχου.
Οι Αιτήσεις υποβάλλονται στο φουαγιέ Δημαρχείου Τυρνάβου, ώρες 8:00 ως 14:30.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 3 Απριλίου 2021