Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19) στη Θεσσαλία

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορωνοϊό (COVID- 19), με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί και καταγραφεί από την ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ της 5ης Υ.Π.Ε. από την 14η Μαρτίου έως τις 21 Νοεμβρίου 2020. Η παρούσα έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19) συντάσσεται σε συνεργασία του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Συντονιστικού Κέντρου COVID-19 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πίνακας 1. Σύνολο κρουσμάτων και θανάτων από14 Μαρτίου έως 21 Νοεμβρίου 2020
Κρούσματα Θάνατοι
7184 114

 

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα 3499 κρούσματα αντιστοιχούν σε άντρες και αποτελούν το 52.4% του συνόλου των κρουσμάτων της Θεσσαλίας. Όσον αφορά την ηλικία υπολογίστηκε ότι η μέση τιμή είναι τα 39.6 έτη, η διάμεσος τα 37 έτη, το νεότερο κρούσμα είναι μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 94 ετών. Αντίστοιχα, τα κρούσματα που αντιστοιχούν σε γυναίκες είναι 1664 και αποτελούν το 47.6% του συνόλου των κρουσμάτων. Αναφορικά με την ηλικία, η μέση τιμή είναι τα 40.8 έτη και η διάμεσος τα 40 έτη, το νεότερο κρούσμα είναι μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 98 ετών. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

Πίνακας 2. Κατανομή των κρουσμάτων  COVID-19 με βάση το φύλο από 14 Μαρτίου έως 7 Νοεμβρίου 2020
Φύλο Πλήθος Ηλικία (έτη)
Μέση τιμή Διάμεσος Εύρος
Αμφότερα τα φύλα 3499 40.2 39 0-98
Άρρεν 1829 (52.4%) 39.6 37 0-94
Θήλυ 1664 (47.6%)                      40.8 40 0-98
*Το πλήθος και τα ποσοστά των δύο φύλων υπολογίζονται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες για το κάθε κρούσμα.

*Τα αποτελέσματα της μέσης τιμής, διαμέσου και εύρους υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την ηλικία των 1792 αντρών και 1626 γυναικών, για τους υπόλοιπους δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων των τελευταίων 14 ημερών (week 46, 47) ισούται με 3685. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα 1816 κρούσματα αντιστοιχούν σε άντρες και αποτελούν το 49.5% του συνόλου των κρουσμάτων της Θεσσαλίας. Όσον αφορά την ηλικία υπολογίστηκε ότι η μέση τιμή είναι τα 48.5 έτη, η διάμεσος τα 49 έτη, το νεότερο κρούσμα είναι μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 95 ετών. Αντίστοιχα, τα κρούσματα που αντιστοιχούν σε γυναίκες είναι 1856 και αποτελούν το 50.5% του συνόλου των κρουσμάτων. Αναφορικά με την ηλικία, η μέση τιμή είναι τα 47.7 έτη, η διάμεσος είναι τα 47 έτη, το νεότερο κρούσμα είναι μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 100 ετών. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3. Κατανομή των κρουσμάτων  COVID-19 με βάση το φύλο από 8 έως 21 Νοεμβρίου (week 46, 47)
Φύλο Πλήθος Ηλικία (έτη)
Μέση τιμή Διάμεσος Εύρος
Αμφότερα τα φύλα 3685 48.1 48 0-100
Άρρεν 1816 (49.5%) 48.5 49 0-95
Θήλυ 1856 (50.5%) 47.7 47 0-100
*Το πλήθος και τα ποσοστά των δύο φύλων υπολογίζονται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες για το κάθε κρούσμα.

*Τα αποτελέσματα της μέσης τιμής, διαμέσου και εύρους υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την ηλικία των 1776 αντρών και 1800 γυναικών, για τους υπόλοιπους δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία

Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις ηλικιακές ομάδες για να παρουσιαστεί η ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων. Η πλειοψηφία των κρουσμάτων στο σύνολο των δύο φύλων και σε κάθε φύλο ξεχωριστά βρίσκεται στην ηλικιακή ομάδα “0-29” και η δεύτερη συχνότερη πληγείσα ηλικιακή ομάδα είναι η “30-49”. Η ηλικιακή κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων παρουσιάζεται στον Πίνακα 3 και στο Διάγραμμα 1.

Πίνακας 3. Ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 από 14 Μαρτίου έως 7 Νοεμβρίου 2020
Ηλικιακή ομάδα Αμφότερα τα φύλα N (%) Άρρεν N (%) Θήλυ N (%)
0-29 1257 36.78% 670 37.39% 587 36.10%
30-49 1012 29.61% 547 30.52% 465 28.60%
50-69 817 23.90% 418 23.33% 399 24.54%
>=70 332 9.71% 157 8.76% 175 10.76%
Σύνολο 3418 1792 1626

Η πλειοψηφία των κρουσμάτων στους άντρες εντοπίζεται στην ηλικιακή ομάδα “30-49” και για τις γυναίκες στην “50-69” για τις εβδομάδες με ημερομηνίες από 8 έως 21 Νοεμβρίου (week 46, 47). Η ηλικιακή κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων των δύο τελευταίων εβδομάδων παρουσιάζεται στον Πίνακα 5 και στο Διάγραμμα 2.

Πίνακας 5. Ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 από 8 έως 21 Νοεμβρίου (week 46, 47)
Ηλικιακή ομάδα Αμφότερα τα φύλα N (%) Άρρεν N (%) Θήλυ N (%)
0-29 684 19.13% 336 18.92% 348 19.33%
30-49 1214 33.95% 579 32.60% 635 35.28%
50-69 1135 31.74% 582 32.77% 553 30.72%
>=70 543 15.18% 279 15.71% 264 14.67%
Σύνολο 3576 1776 1800

 

Στον πίνακα 6 παρουσιάζεται η ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 ανά 100.000 κατοίκους

Πίνακας 6. Ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 ανά 100000 κατοίκους
 Ηλικιακές ομάδες Week 46, 47, 8-21/11/2020 14/3/2020 έως 7/11/2020
0-29 304.54 559.65
30-49 607.73 506.61
50-69 652.21 469.47
70+ 450.34 275.35

 

Διάγραμμα 1. Πυραμίδα ηλικιών των κρουσμάτων COVID-19 από 14 Μαρτίου έως 7 Νοεμβρίου 2020

Διάγραμμα 1. Πυραμίδα ηλικιών των κρουσμάτων COVID-19 από 14 Μαρτίου έως 7 Νοεμβρίου 2020

O παρακάτω πίνακας και οι χάρτες αποτυπώνουν τη γεωγραφική κατανομή των συνολικών κρουσμάτων και της επίπτωσης COVID-19 από 14 Μαρτίου έως 7 Νοεμβρίου και από 8 έως 21 Νοεμβρίου ανά Καλλικρατικό Δήμο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με βάση την δηλωθείσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του κρούσματος ή τη διεύθυνση προσωρινής διαμονής για τους τουρίστες και άλλους προσωρινά διαμένοντες στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβάνονται τόσο κρούσματα με ιστορικό ταξιδίου (“εισαγόμενα”) όσο και κρούσματα με πιθανή εγχώρια μετάδοση.

Πίνακας 7. Γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 ανά Περιφερειακή Ενότητα και Καλλικρατικό Δήμο
Week 46, 47, 8/11/2020 έως 21/11/2020 14/3/2020 έως 7/11/2020
Πλήθος κρουσμάτων Πλήθος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους Πλήθος κρουσμάτων Πλήθος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους
Π.Ε. Λάρισας 1830 624.40 1889 644.53
Αγιάς 25 217.96 22 7.51
Ελασσόνας 167 408.52 107 36.51
Κιλελέρ 31 148.65 24 8.19
Λαρισαίων 1294 795.86 1525 520.33
Τεμπών 46 335.47 38 12.97
Τυρνάβου 207 826.94 150 51.18
Φαρσάλων 60 323.54 23 7.85
Π.Ε. Μαγνησίας 868 456.82 539 183.91
Αλμυρού 40 214.89 19 6.48
Βόλου 796 551.06 491 167.53
Ζαγοράς-Μουρεσίου 2 34.43 1 0.34
Νότιου Πηλίου 3 29.37 3 1.02
Ρήγα Φεραίου 27 247.21 25 8.53
Π.Ε. Σποράδων 12 86.97 51 17.40
Αλοννήσου 1 36.36 1 0.34
Σκιάθου 10 164.26 36 12.28
Σκοπέλου 1 20.16 14 4.78
Π.Ε. Καρδίτσας 590 519.62 416 141.94
Αργιθέας 1 28.99 3 1.02
Καρδίτσας 429 755.99 301 102.70
Λίμνης Πλαστήρα 1 21.57 0 0.00
Μουζακίου 30 228.62 45 15.35
Παλαμά 78 466.34 28 9.55
Σοφάδων 51 270.36 39 13.31
Π.Ε. Τρικάλων 385 293.70 604 206.08
Καλαμπάκας 23 104.59 64 21.84
Πύλης 28 195.22 35 11.94
Τρικκαίων 304 373.67 480 163.78
Φαρκαδόνας 30 223.95 25 8.53
Περιφέρεια Θεσσαλίας 3685 496.95 3499 1193.86

 

Χάρτης 1. Κατανομή του συνόλου των κρουσμάτων ανά 100000 κατοίκους από 14 Μαρτίου έως 7 Νοεμβρίου

Χάρτης 2. Κατανομή του συνόλου των κρουσμάτων ανά 100000 κατοίκους από 8 έως 21 Νοεμβρίου

Παρακάτω παρουσιάζεται η ημερήσια κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, η κατανομή ανά δύο εβδομάδες και ο αριθμός αναπαραγωγής R (R=reproductive number) για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μαζί με την επιδημική καμπύλη παρουσιάζεται και ο κυλιόμενος μέσος όρος επίπτωσης του νοσήματος COVID-19 των τελευταίων 7 ημερών (moving average incidence). Για τον αριθμό αναπαραγωγής R χρησιμοποιήθηκε διάστημα έξι ημερών από την ημερομηνία δήλωσης ως πιθανή ημερομηνία μόλυνσης από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19). Ο αριθμός αναπαραγωγής R υπολογίζεται για τις Περιφερειακές Ενότητες που δεν εμφανίζουν μηδενικές τιμές τις τελευταίες 14 ημέρες.

Ο αριθμός αναπαραγωγής R υπολογίστηκε με δεδομένα έως 20-11-20

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ισούται με 0.99

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Π.Ε. Λάρισας ισούται με 0.91

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Π.Ε. Μαγνησίας ισούται με 1.13

Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Π.E. Τρικάλων ισούται με 1.06

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Π.E. Καρδίτσας ισούται με 1.02

Συμπέρασμα
Το πλήθος των κρουσμάτων από την 14η Μαρτίου έως τις 21 Νοεμβρίου ανέρχεται στα 7184. Από την 14η Μαρτίου έως τις 7 Νοεμβρίου τα κρούσματα υπολογίζονται στα 3499 και με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα το 52.4% αυτών ήταν άντρες και το 47.6% γυναίκες. Η μέση ηλικία του συνόλου των κρουσμάτων ήταν τα 40.2 έτη, η διάμεσος τα 39 έτη, το νεότερο κρούσμα ήταν μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 98 ετών. Το πλήθος των κρουσμάτων από 8 έως τις 21 Νοεμβρίου (week 46, 47) ανέρχεται στα 3685και με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα το 49.5% αυτών ήταν άντρες και το 50.5% γυναίκες. Η μέση ηλικία των κρουσμάτων ήταν τα 48.1 έτη και η διάμεσος του συνόλου των κρουσμάτων των τελευταίων 14 ημερών ήταν τα 48 έτη, το νεότερο κρούσμα ήταν μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 100 ετών. Η πλειοψηφία των κρουσμάτων εντοπίστηκε στην ηλικιακή ομάδα “30-49”.

Την υπό μελέτη περίοδο, από 8 έως τις 21 Νοεμβρίου, παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συγκριτικά με την προηγούμενη υπό μελέτη περίοδο (14 Μαρτίου – 7 Νοεμβρίου 2020). Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες το σύνολο των κρουσμάτων που εμφανίστηκαν στη Θεσσαλία ήταν περισσότερα από το σύνολο των κρουσμάτων που εμφανίστηκαν από τις 14 Μαρτίου έως τις 7 Νοεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας. Ο αριθμός αναπαραγωγής (R=reproductive number) του SARS-CoV-2 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την 9η Νοεμβρίου εκτιμήθηκε γύρω από τη μονάδα και μη στατιστικά σημαντικός (0.99).

ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest