Τα μέτρα για την λαϊκή αγορά Συκουρίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1δ Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. Του Ν.4497/2017 ( ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α΄) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
3. Την απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.27805/2020 (ΦΕΚ 1640/Β/30-4-2020),
4. Την ΚΥΑ με αριθμ Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/2020 (ΦΕΚ 4899/Β).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Συκουρίου ως εξής :
Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
1. Η λαϊκή αγορά θα λειτουργήσει στην Πλατεία Θέμιδος στην Κοινότητα Συκουρίου.
2. Στην λαϊκή αγορά, από τους πωλητές που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, θα συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, πλην των βιομηχανικών προϊόντων.
3. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
4. Οι πωλητές (παραγωγοί- επαγγελματίες) θα πρέπει να τηρούν όλα τα μέτρα προφύλαξης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (γάντια, αντισηπτικό).
5. Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές/κοινό.
6. Θα πρέπει να τηρείται απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
7. Σε περίπτωση μη τήρησης των αποστάσεων από τους πωλητές που προβλέπονται από την ως άνω ΚΥΑ, επιβάλλονται πρόστιμο στην Α΄παράβαση διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500,00 €) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες και στη Β΄ παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000,00 €) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από την Παρασκευή 13-11-2020 και μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest