Ο Στ. Ροντούλης ζητά την ένταξη Σχολείων του Δήμου Τυρνάβου στο Πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα”.

Όπως είναι γνωστό , το πρόγραμμα  “Σχολικά Γεύματα ” , που υλοποιείται από τον ΟΠΕΚΑ , έχει τύχει ευρύτατης αποδοχής από την ελληνική κοινωνία , όπως τεκμηριώνεται και από τη συμμετοχή ήδη 1.225  Σχολικών Μονάδων ( Δημοτικά Σχολεία ) σε αυτό.

Η μεγάλη αυτή συμμετοχή , που εξακτινώνεται σε πλείστα όσα σημεία της ελληνικής επικράτειας , δεν είναι τυχαία , αλλά μπορεί να δικαιολογηθεί πλήρως στη βάση των ακόλουθων επιχειρημάτων.

Το εν λόγω πρόγραμμα καταπολεμά την κοινωνική ανισότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό εντός του Σχολείου , βελτιώνει τα παιδαγωγικά και μαθησιακά αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας , συνδράμει στην άμβλυνση του φαινομένου της μαθητικής διαρροής , προάγει την ιδέα της μεσογειακής διατροφής ως αποτελεσματικού αντιμέτρου στο φαινόμενο της παιδικής παχυσαρκίας και , τέλος , ενισχύει οικονομικά το αγροτικό εισόδημα , καθώς τα προϊόντα για την παρασκευή των γευμάτων προέρχονται από την τοπική παραγωγή.Με άλλα λόγια , συγκροτείται ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας με πολυδιάστατα ευεργετικά αποτελέσματα, που διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας.

Όμως, για να ενταχθεί κάποιο Σχολείο στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα του οικείου Δήμου, στη βάση πλήρωσης συγκεκριμένων δημογραφικών και κοινωνικών κριτηρίων  (π.χ  πληθυσμός άνω των 17.000 κατοίκων ,

ποσοστό ανεργίας άνω του 7% και ποσοστό συμμετοχής στο ” Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ” άνω του 5% ).

Όπως πληροφορηθήκαμε από τον ΟΠΕΚΑ , τέτοιο αίτημα ένταξης Σχολείων δεν έχει υποβληθεί από τον Δήμο Τυρνάβου. Εντούτοις, η συμπερίληψη Σχολείων του Δήμου Τυρνάβου είναι δυνατή , καθόσον το εν λόγω πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από μια δυναμική διαδικασία διαρκούς επέκτασης, με την έννοια της σταδιακής κάθε φορά ένταξης νέων Δήμων της χώρας, δεδομένης της θετικής αποδοχής του θεσμού των σχολικών γευμάτων στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ όπου έχει εφαρμοστεί.

Στο πλαίσιο αυτό , η δημοτική παράταξη “Δράση Πολιτών” προτείνει την έγκαιρη ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου,

προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα  ” Σχολικά Γεύματα ” και σχολικές μονάδες του Δήμου Τυρνάβου , καθόσον στα διοικητικά του όρια διαβιούν πολυπληθείς ευαίσθητες κοινωνικο-οικονομικά ομάδες κατοίκων που χρήζουν της δέουσας μέριμνας και προστασίας.

Αστέριος  Γ. Ροντούλης

Επικεφαλής  ” Δράσης Πολιτών “.