Ο Ανδρέας Ξηρομερίσιος στο σχήμα των αντιδημάρχων


ΑΠΟΦΑΣΗ 260
«Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του ∆ήμου Τυρνάβου, με θητεία από 15-09-2020 μέχρι την 14-09-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει τις κατωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητες ως εξής :
1. τον κ. Μανδηλά Λάσκαρη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήμου που έχουν σχέση με την οικονομική διοίκηση, την οικονομική διαχείριση και τις προμήθειες.

2. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήμου που έχουν σχέση με τη διοικητική μέριμνα των διοικητικών εν γένει Υπηρεσιών και την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
3. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήμου που έχουν σχέση με την αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στον ∆ήμο Τυρνάβου.
4. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήμου που αφορούν την δημόσια διαβούλευση.
5. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήμου που έχουν σχέση με την διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
2. τον κ. Σακούτσιο Γεώργιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει
τις παρακάτω αρμοδιότητες :
1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήμου που έχουν σχέση με τον σχεδιασμό, τη διοίκηση και την εκτέλεση έργων.
2. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήμου που έχουν σχέση με την πολεοδόμηση και εφαρμογή πολιτικών στα πλαίσια προώθησης της αστικής ανάπτυξης.
3. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων και δράσεων του ∆ήμου που αποσκοπούν στον Προγραμματισμό και τον σχεδιασμό της Αναπτυξιακής πολιτικής, των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
4. Την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
5. Την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν την προστασία του φυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος.
6. Την ευθύνη συντήρησης & αποκατάστασης των διαφόρων έργων, κτιρίων, οδών,
πλατειών, κ.λπ. υποδομών του ∆ήμου.
3. τον κ. Γκάτσο Γέωργιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήμου που έχουν σχέση με την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.
2. Την διαχείριση και εποπτεία όλων των ενδεδειγμένων δράσεων στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας στο επίπεδο του ∆ήμου (σχεδιασμός & συντονισμός δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, οργάνωση πυροπροστασίας δασών, αποκατάσταση δασών).
3. Την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών : Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Πρασίνου & Νεκροταφείων του ∆ήμου.
4. Την διεύθυνση και εποπτεία της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των ∆ημοτικών Αμαξοστασίων.
5. Την ευθύνη συντήρησης & αποκατάστασης των παιδικών χαρών κ.λπ. του ∆ήμου.
6. Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και ανακυκλώσιμων
υλικών.
7. Την ευθύνη και διαρκή μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του ∆ήμου.
4. τον κ. Ξηρομερίσιο Ανδρέα καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει
τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήμου που αφορούν στην προστασία και ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της παραγωγής (φυτική και ζωική παραγωγή), στην εν γένει υποστήριξη του αγροτικού κόσμου.
2. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήμου που αφορούν ζητήματα άρδευσης του πρωτογενούς τομέα.
3. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήμου που αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σε συνεργασία με άλλους φορείς και φιλοζωικές οργανώσεις.
5. τoν κ. Κατσαρό Χριστόφορο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει
τις παρακάτω αρμοδιότητες :
1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήμου που έχουν σχέση με την πρόνοια, την κοινωνική πολιτική του ∆ήμου και την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, καθώς επίσης και την προαγωγή και προστασία της ∆ημόσιας Υγείας.
2. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήμου που έχουν σχέση με την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα των γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.
3. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήμου που αφορούν θέματα της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της Παιδείας γενικότερα.
4. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήμου που έχουν σχέση με την εφαρμογή ποικίλων πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων στο ∆ήμο.
5. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήμου που αφορούν θέματα νεολαίας.
Οι ανωτέρω ορισθέντες Αντιδήμαρχοι στις Υπηρεσίες ευθύνης τους, εκδίδουν
και υπογράφουν κάθε έγγραφο σχετικό με την λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών & δραστηριοτήτων.
ΙΙ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο ∆ήμαρχος.
ΙΙΙ. Όταν ο ∆ήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γκάτσος Γεώργιος, που αναπληρώνει το ∆ήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κατσαρό Χριστόφορο.
Αντιμισθίας δικαιούνται όλοι οι Αντιδήμαρχοι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.4483/2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί μία φορά στον ημερήσιο τοπικό Τύπο, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήμου Τυρνάβου και στο Πρόγραμμα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ∆ήμαρχος Τυρνάβου

Κόκουρας Σ. Ιωάννης

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google