Την ΑΜΕΣΗ αφασλτόστρωση ζητά το Τοπικό Συμβούλιο Αμπελώνα

Την ΑΜΕΣΗ αφασλτόστρωση ζητά το Τοπικό Συμβούλιο Αμπελώνα με σχετική του απόφαση στην 4/2020 από 30/4/2020 δια περιφοράς συνεδρίαση του:

ΘΕΜΑ 1ο : Άμεση ασφαλτόστρωση του οδικού δικτύου στα πλαίσια του αποχετευτικού έργου.

Αριθμός Απόφασης : 16/2020

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Τ.Σ. την αναγκαιότητα άμεσης ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου που είναι απόρροια του αποχετευτικού έργου καθώς πλέον ελλοχεύει κίνδυνος για την υγεία των συνδημοτών μας που εισπνέουν σκόνη αλλά και λόγω ζημιών που προκαλούνται στα οχήματα από τις λακκούβες. Αρχική διαβεβαίωση που είχαμε από το Σεπτέμβριο ήταν ότι η ασφαλτόστρωση θα ξεκινήσει αρχές Μαρτίου και έχουμε φτάσει Μάιο.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κάλεσε τα μέλη της όπως αποφασίσουν σχετικά.

……..………………………………………………………………
Η Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνα αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται την άμεση ασφαλτόστρωση του οδικού δικτύου στα πλαίσια του αποχετευτικού έργου.
……..………………………………………………………………
Αφού συντάχτηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελώνα

Η Πρόεδρος Τσακνάκη Παρασκευή
Τα μέλη Δημάκης Μάριος
Κουβέλας Νικόλαος
Μασούρα Ελισσάβετ
Ουλάνης Αγησίλαος
Τζούργκανος Χρήστος
Κουτούκα Μαρία

ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest