«Φούσκωσε» ο Τιταρήσιος – Έκλεισε ο δρόμος Αμπελώνας – Δελέρια

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας η οποία αποβλέποντες στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη ατυχημά­των, λόγω του αυξημένου όγκου των υδάτων του Τιταρήσιου ποταμού, αποφάσισε τα εξής:

anigif ambelon rizoulis - «Φούσκωσε» ο Τιταρήσιος - Έκλεισε ο δρόμος Αμπελώνας – Δελέρια
  1. Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Ο Υ Μ Ε τη διέλευση κάθε είδους οχήματος στην Χ/Θ 3 της Επ. Οδού Αμπελώνα -Δελερίων και συγκεκριμένα στο ύψος του Τιταρήσιου ποτα­μού, από την 11:30’ ώρα της 02-04-2020 και για χρόνο απαιτηθεί, για την υπο­χώρηση των υδάτων του ποταμούστο εν λόγω σημείου και την αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγε­ται από εναλλακτικές διαδρομές ως ακολούθως:

α. Επ. Οδός Αμπελώνα-Βρυότοπου-Ροδιάς-Δελερίων β. Ν.Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης -Δ/ση Δελερίων και αντίστροφα.

  1. Ο Δήμος Τυρνάβου, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας, ήτοι για όσο χρονικό διάστημα ο όγκος των υδάτων παραμένει αυξημένος, να τοπο­θετεί και να συντηρεί τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστι­κά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εν λόγω περι­οχή, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και την πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής.
  2. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροπο­ποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261).
  3. Το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την ενημέρωσή του, δημοσίευση της παρούσας και τη λήψη επιβαλλόμενων μέ­τρων αρμοδιότητάς του.

β. Ν.Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης –Δ/ση Δελερίων και αντίστροφα.

Θανάσης Κατσάνης
Περί Θανάσης Κατσάνης 14409 Άρθρα
Blogger - AmpelwnasNews 2011 - 2015 thejournal.gr 2016 Tirnavitikanea.com 2017 - 2020 τηλ.: 6981452329 tirnavitikanea@gmail.com

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*