ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ειδήσεις από Τύρναβο, Αμπελώνα, Λάρισα

Τα θέματα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου


Τη Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18.30΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Εκλογή Δημοτικών Συμβούλων ως εκπροσώπων του Δήμου Τυρνάβου, στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας.

Τη Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19.00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΥΡΝΑΒΟΥ από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-04-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-04-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 44173/24-082018 (ΦΕΚ 3656/τ. Β’/27-08-2018) και ισχύει», για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση – αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Τυρνάβου».
 2. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΥΡΝΑΒΟΥ από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-04-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-04-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-082018 (ΦΕΚ 3656/τ. Β’/27-08-2018) και ισχύει», για την εκτέλεση του έργου «Συμπλήρωση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων για την αντιπλημμυρική προστασία οικισμών του Δήμου Τυρνάβου».
 3. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΥΡΝΑΒΟΥ από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-04-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-04-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 44173/24-082018 (ΦΕΚ 3656/τ. Β’/27-08-2018) και ισχύει», για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 4. Απένταξη από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018», του Μέτρου 2.1 Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου της πράξης με τίτλο «Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης Απορριμμάτων για την Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων».
 5. Αποδοχή μελέτης του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας με τίτλο «Ωρίμανση Πράσινων Σημείων ΠΕ Λάρισας» για την κατασκευή Πρασίνων Σημείων στο Δήμο Τυρνάβου.
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευές και Συντηρήσεις Αστικών Υποδομών».
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επέκταση Νεκροταφείου Αμπελώνα».
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Οδοποιίας Αμεπλώνα».
 9. Αποδοχή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης υπαλλήλων των Δήμων της Χώρας που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.(αριθ. πρωτ. 67723/30-09-2019 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)
 10. Ορισμός διαχειριστών λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).
 11. Καθορισμός αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου.
 12. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Τυρνάβου.
 13. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου–Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Τυρνάβου.
 14. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου–Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Τυρνάβου.
 15. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.2734/1999.
 16. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή Παραλαβής Έργων – Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 171/1987.
 17. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών στο Δήμο Τυρνάβου για το οικονομικό έτος 2019.
 18. Ανασυγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Τυρνάβου.
 19. Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τυρνάβου.
 20. Αντικατάσταση υπευθύνου εκπροσώπου και επανακαθορισμός διάθεσης χώρων για την λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Τυρνάβου.
 21. Επί προτάσεως ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Δράση Πολιτών».
 22. Επί προτάσεως ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Τυρνάβου».
 23. Επί επερωτήσεως της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Τυρνάβου».
 24. Εφαρμογή προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Τυρνάβου (παραχώρηση χώρου σε εθελοντή κτηνίατρο).
 25. Επί αιτήσεως του Σκακιστικού Συλλόγου Αμπελώνα, αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης δημοτικής αίθουσας στον Αμπελώνα.
 26. Έγκριση εκμίσθωσης περιπτέρου στην Κοινότητα Αργυροπουλίου.
 27. Επί αιτήσεως της επιχείρησης «Θεατρικές & Ψυχαγωγικές Επιχειρήσεις – RED LIONS MON. I.K.E.», με την οποία ζητά την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την εγκατάσταση και λειτουργία του «CIRCO ATMOSPHERE».
 28. Επί αιτήσεως του κ. Τζήκα Δημητρίου με την οποία ζητά την παράταση μισθωτικής σχέσης για δημοτικό κατάστημα στον Τύρναβο.
 29. Επί αιτήσεως του κ. Καλομπάτσου Νικολάου, με την οποία ζητά την μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου και έγκριση πώλησης οινοπνευματωδών ποτών.
κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας

Pin It on Pinterest