Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Τυρνάβου


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» :
«1. ……..Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως: α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων, β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων, στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και ι) δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι’ και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α’ έως θ’, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου. Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής…….».

Στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων, προκειμένου να ορισθούν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Τυρνάβου, καλούνται όλοι οι φορείς του Δήμου μας, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι δημότες που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες, να εκφράσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους έως την Τρίτη 29-10-2019 και ώρα 14:00΄, για την συμμετοχή τους στην ανωτέρω Επιτροπή.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες & ώρες από το Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, αρμόδια κ. Γκαλογιάννη Βάσω, Διεύθυνση : Στ. Καράσσου 1, Τηλέφωνο : 2492350130, Φαξ : 2492025873.

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google