Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου


Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της αριθ. 41/2019 απόφασης Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Τ. αναφορικά με την έγκριση & ψήφιση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019.
2. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
3. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Αργυροπουλίου.
4. Ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ».
5. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ».
6. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης οριστικού αναδόχου και κατακύρωση διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
7. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και αποστολή εξώδικης πρόσκλησης – διαμαρτυρίας κατά μισθωτή δημοτικού ακινήτου.
8. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της αριθ. 172/2019 απόφασης Ειρηνοδικείου Λάρισας
9. Διορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης αναφορικά με την κυριότητα ακινήτων με ΚΑΕ 310132202094, 310132202095 και 310142202096 στην Κοινότητα Αμπελώνα.
10. Διορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης αναφορικά με τη νομική αντιμετώπιση της από 7/12/2017 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
11. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας.

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google