Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου


Την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης οριστικού αναδόχου και κατακύρωση διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».

2. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ανατρεπόμενων φορτηγών αυτοκινήτων, για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου.

3. Διορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης αναφορικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 172/2019 απόφασης Ειρηνοδικείου Λάρισας.

4. Διορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης αναφορικά με τη νομική αντιμετώπιση της αριθ. πρωτ. 75/2019 Ληξιαρχείου Τυρνάβου αίτησης.

5. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου προς εκτέλεση υπηρεσίας.

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google