Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Τυρνάβου – θέματα

Την Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 και ώρα 20.00΄ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ».
2. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και συμπληρωματική σύμβαση ήσσονος σημασίας του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΗΡΥΝΑ Α΄ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ».
5. Οριστική – τελική παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΟΤΑΝΟΧΩΡΙΟΥ» σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.
6. Έγκριση της αριθ. 06/2019 μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ».

7. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ της ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE».
8. Επί αιτήσεως του Α.Τ. Τυρνάβου με την οποία ζητά τη συναίνεση του Δήμου Τυρνάβου για τη διόρθωση αρχικών εγγραφών κτηματολογίου.
9. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου. – Αίτηση Μπαλάφα Διογένη.
10. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου. – Αίτηση Μουσιάρη Ιωάννη.