Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Τυρνάβου

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 και ώρα 20.15΄ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αποδοχή ένταξης της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5038597 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020».
2. Αποδοχή ένταξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
3. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4509/2017 και την αριθ. 13022/19-04-2018 ΚΥΑ Εσωτερικών, Οικονομίας & Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44173/24-08-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει. Αφορά την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με συνολικό ποσό 700.000,00 €.
4. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου.
5. Ένταξη έργων στο Πρόγραμμα επιχορήγησης Δήμων της χώρας «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και κατανομή της 1ης δόσης χρηματοδότησης.
6. Έγκριση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου Τυρνάβου, σύμφωνα με την αριθ. 31630/28-06-2018 πρόσκληση και την αριθ. 39083/21-05-2019 τροποποίηση αυτής του Υπουργού Εσωτερικών, προκειμένου για την προσαρμογή των λειτουργούντων παιδικών σταθμών του Δήμου : 1) A΄ Παιδικός Σταθμός Τυρνάβου και 2) Παιδικός Σταθμός Αμπελώνα, στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017.
7. Αποδοχή και κατανομή ΚΑΠ έτους 2019 (4η-6η μηνιαία κατανομή) για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (αριθ. πρωτ. 42247/04-06-2019 απόφαση ΥΠ.ΕΣ).
8. Αποδοχή και κατανομή ΚΑΠ έτους 2019 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. (αριθ. πρωτ. 43155/06-06-2019 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)
9. Κατανομή υπολοίπου ΚΑΠ έτους 2018 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. (αριθ. 123/2018 ΑΔΣ).
10. Αποδοχή και κατανομή ΚΑΠ έτους 2019 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. (αριθ. πρωτ. 31996/25-04-2019 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)
11. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ».
12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ–ΚΑΠΗ».
13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ».
14. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης ΝΕΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΕΜΦΙΑΛΟΤΗΡΙΟΥ του κ. Πούρικα Δημητρίου.
15. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο με χρήση βιομάζας & αγροτικών υπολειμμάτων της ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΙΚΕ.
16. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης χοιροτροφικής μονάδας (λειτουργικές προσθήκες) της ΧΟΙΡΙΝΑ ΚΟΥΤΙΝΑ «ΦΑΡΜΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ Α.Ε.».
17. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου για την έγκριση παρέκκλισης των διατάξεων του άρθρου 2 του ΠΔ 24/85 όπως ισχύει, για την προσθήκη λειτουργικών τμημάτων χοιροστασίου και silo τροφοδοσίας στην χοιροτροφική μονάδα «ΧΟΙΡΙΝΑ ΚΟΥΤΙΝΑ Α.Ε.».
18. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου για την έγκριση παρέκκλισης των διατάξεων του άρθρου 2 του ΠΔ 24/85 όπως ισχύει, για την προσθήκη χώρου αρμεκτηρίου και συλλογής γάλακτος σε υφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα ποιμνιοστασίου ιδιοκτησίας Γκατζούλη Αστερίου.
19. Συζήτηση – λήψη απόφασης αναφορικά με το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/24-1-2019 απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών).
20. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019.
21. Πρακτική άσκηση μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Λάρισας στο Δήμο Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 2669/29-05-2019 έγγραφο ΟΑΕΔ).
22. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τυρνάβου.
23. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
24. Έγκριση της αριθ. 146/2019 απόφασης Δημάρχου περί εκλογής υδρονομέα άρδευσης στο Δήμο Τυρνάβου.
25. Έγκριση διάθεσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στον Αμπελώνα.
26. Έκδοση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών – μεταβίβαση θέσης λαϊκών αγορών λόγω συνταξιοδότησης. – Αίτηση κ. Μπαρούτα Μαρία.
27. Ανάκληση άδειας παραγωγού λαϊκής αγοράς και έκδοση άδειας πλανοδίου παραγωγού. – Αίτηση Νάκα Βάιου.

Θα προηγηθεί στις 20:00΄ συνεδρίαση με θέμα:

1. Διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους. – Έγκριση Πρακτικού.