Δημοπρατείται το κυλικείο του ΚΑΠΗ Αμπελώνα

Η δημοπρασία  θα διεξαχθεί την Τρίτη 7 Μαϊου 2019 και ώρα  10.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στον Δήμο Τυρνάβου, αντίγραφο των οποίων μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι.

Πληροφορίες κ. Σακούτσιου Βασιλική, τηλ. 2492350103 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες