Άλλα 2,5 εκ ευρώ για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ. Τυρνάβου.

Ακόμη ένα μεγάλο και σημαντικό έργο για τους πολίτες του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Παναγιώτης Σαρχώσης εκφράζει την ικανοποίησησή του για την έγκριση στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του ΥΠΕΣ, ενός έργου πού θωρακίζει τις πόλεις και τους οικισμούς του Δήμου από θεομηνίες και πλημμυρικά φαινόμενα. Το χαρακτήρισε ως έργο ζωής που υπερασπίζεται την καθημερινότητα του πολίτη σε χρονικό ορίζοντα εκατονταετίας.

Αναλυτικά έχουμε.

Ένταξη του έργου µε τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» (ΑΔΑ:Ω0ΔΔ465ΧΘ7-ΖΤΘ) στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδοµές αντιπληµµυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζηµιών από φυσικές καταστροφές»,στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VI, του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι», προϋπολογισμού 2.500.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
Αντικείμενο των εργασιών είναι η κατασκευή δικτύων αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, στους οικισμούς του Δήμου Τυρνάβου που περιλαμβάνονται στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος της Θεσσαλίας και είναι άμεσο το πρόβλημα εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων σε εύρος 100ετίας.

Συνολικά θα κατασκευαστούν 5.600 μέτρα αγωγών ομβρίων από προκατασκευασμένες τσιμεντοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 διαμέτρου Ø400 χλστ έως Ø1400χλστ. Επίσης 800 μέτρα αγωγός ομβρίωνορθογωνικής διατομής 2,0 μ Χ 1,20 μ από οπλισμένο σκυρόδεμα, φρεάτια επίσκεψης – ελέγχου αγωγών ομβρίων και φρεάτια υδροσυλλογήςομβρίων υδάτων.
Με την κατασκευή των έργων κατασκευής δικτύων ομβρίων στους οικισμούς του Δήμου Τυρνάβου επιτυγχάνεται η προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων, η προσφορά καλύτερης ποιότητας ζωής στο σύνολο του πληθυσμού (25.000 κάτοικοι) με την προστασία του Περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς, και την αειφορία των υδάτινων πόρων της περιοχής του Δήμου Τυρνάβου.

Μετά την ολοκλήρωση της πράξης, θα είναι πλήρως προστατευμένοι από πλημμυρικά φαινόμενα οι οικισμοί του Δήμου Τυρνάβου που περιλαμβάνονται στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος της Θεσσαλίας. Η πράξη θα γίνει πλήρως λειτουργική και τα αποτελέσματά της θα γίνουν βραχυπρόθεσμα ορατά στην προστατευόμενη περιοχή και θα υπάρχει πλήρη θωράκιση των οικισμών για την αντιμετώπιση πλημμυρών από θεομηνίες. Το φυσικό αντικείμενο του έργου βασίζεται σε μία ολιστική προσέγγιση επίλυσης ιεραρχημένων προβλημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας των οικισμών και την εδραίωση κοινής πολιτικής και συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας.

Επίσης, υπάρχει ενιαία δράση σε όλη την έκταση των ρεμάτων στις περιοχές που υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα και χαρακτηρίζεται από τη λειτουργικότητα και βιωσιμότητα της παρέμβασης και την αρχή της εγγύτητας.