Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου – Δείτε τα θέματα.

ΤΥΡΝΑΒΟΣ


Στις 12 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15.00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 48 του ν.4325/2016), έτους 2019. 
2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών καταβολών (άρθρο 107 του ν.4483/2017), έτους 2019. 
3. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου του Δήμου Τυρνάβου, έτους 2019.
4. Ένταξη της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
5. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης στο πλαίσιο του προγράμματος WIFI4EU μεταξύ του Δήμου Τυρνάβου και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (EKETA/IΠTHΛ). 
6. Έγκριση της αριθ. 03/2019 μελέτης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
7. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ».
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών ΚΕΔΕ – Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. Υπουργικής Απόφασης, αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Γ. Χουλιαράκη. 
9. Αντιμετώπιση εργασιών καθαρισμού & ευπρεπισμού δημοτικών καταστημάτων & λοιπών δημοτικών κτιρίων Δήμου Τυρνάβου.
10. Συμμετοχή των δημοτικών βιβλιοθηκών του Δήμου Τυρνάβου στη χρήση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθηκών (πλατφόρμα openABEKT). – Εξουσιοδότηση Δημάρχου. 
11. Επιλογή νέας εταιρείας για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στο Δήμο Τυρνάβου. Έγκριση σύμβασης συνεργασίας. – Ανάκληση της αριθ. 207/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου.
12. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2019. 
13. Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2019.
14. Καθορισμός πιστώσεων (Κ.Α.) του Προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου, τρεχούσης χρήσεως, ως δεκτικών ενταλμάτων προπληρωμής.
15. Έγκριση της αριθ. 4/2019 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.Δ.Η.Τ.), που αφορά την «Έγκριση Τακτικού Διαχειριστικού Ελέγχου, οικονομικού ετών 2017-2018.- Ορισμός Ελεγκτών».
16. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Καρναβάλι – Μπουρανί 2019 στο Δήμο Τυρνάβου.
17. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμός θέσεων υδρονομέων. 
18. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
19. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας.

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, googlePin It on Pinterest