Τύρναβος: Πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας

Δημοσιεύεται Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης χρονικής διάρκειας), συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση που επισυνάπτεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 5 ως και 11 Φεβρουαρίου 2019 στα γραφεία του Δήμου Τυρνάβου στη διεύθυνση: Δήμος Τυρνάβου, Σταύρου Καράσσου 1, Τ.Κ. 401 00 Τύρναβος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Γρηγοριάδου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 24923-50127 ).

Συνημμένα αρχεία: