Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου

Στις 28 Ιανουαρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15.00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αποδοχή και κατανομή συμπληρωματικής κατανομής ΚΑΠ έτους 2018, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (αριθ. 78021/28-12-2018 απόφαση ΥΠΕΣ). 
2. Έγκριση της αριθ. 1/2019 απόφασης Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ «Εφαρμογή του άρθρου 6 «Ειδικό τέλος για την μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης» του ν. 4483/2017 (Α΄107)».
3. Έγκριση της αριθ. 01/2019 μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».
4. Έγκριση της αριθ. 02/2019 μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΙΑΣ».
5. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ» του Φουρτούνα Κων/νου. 
6. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου (2 μήνες) – Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού.
7. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τυρνάβου για σύσταση θέσεων προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
8. Έγκριση της αριθ. 1/2019 απόφασης Δ.Σ. του Δεληχείου Ιδρύματος «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά», που αφορά την ψήφιση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019.
9. Έγκριση της αριθ. 2/2019 απόφασης Δ.Σ. του Δεληχείου Ιδρύματος «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά», που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικονομικού έτους 2019.
10. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών (άρθρο 219 παρ. 5 του ν.4412/2016).
11. Επί αιτήσεως του κ. Γαζέτα Αναστασίου, με την οποία ζητά την λύση μισθωτικών σχέσεων δημοτικών καταστημάτων. 
12. Αναπροσαρμογή ή μη μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων, για το έτος 2019.
13. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών χώρων στην Δ.Κ. Αμπελώνα & Τ.Κ. Αργυροπουλίου. 
14. Διαγραφή χρεών.
15. Παραχώρηση ή μη μιας θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου ΕΚΑΒ επί της Κεντρική Πλατείας Τυρνάβου.
16. Τοποθέτηση πινακίδων οδικής σήμανσης. – Επικαιροποίηση απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
17. Αριθμός θέσεων μεταλυκειακού έτους μαθητείας ΕΠΑΛ στο Δήμο Τυρνάβου. 
18. Επί αιτήσεως του κ. Αγραφιώτη Ιωάννη, με την οποία ζητά την έκδοση νέας άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών. – Μεταβίβαση θέσης λαϊκής αγοράς, λόγω συνταξιοδότησης.

Πριν από την έναρξη της προγραμματισμένης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.