ΔΑΚΕ Καθηγητών: Με ή χωρίς διοικητική εμπειρία;

Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής ΔΑΚΕ Καθηγητών ν. Λάρισας 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15824/13-12-2018 έγγραφο της η Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας καλούσε τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε οργανική θέση στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ν. Λάρισας και έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία (το μοναδικό κριτήριο που θέτει ο νόμος), εάν επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για να ορισθούν μέλη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ν. Λάρισας. Η αίτηση των ενδιαφερόμενων έπρεπε σύμφωνα με την πρόσκληση να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση, καθώς και η γενικότερη κοινωνική προσφορά και συμμετοχή τους σε συλλογικές δράσεις.
Επειδή όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος και όχι από τις προθέσεις μας, καλούμε την Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας να μας απαντήσει, εάν τα μέλη τα οποία διόρισε έχουν όλα διοικητική εμπειρία και σε ποια θέση την απέκτησαν;