Έρευνα για τις απώλειες στους πληθυσμούς λαγού και πέρδικας.

Έρευνα για τον έλεγχο του πληθυσμού της Καρακάξας (Pica pica) και της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και τη διερεύνηση της επίδρασης τους στους πληθυσμούς του λαγού και της πέρδικας σε περιαστική περιοχή θα πραγματοποιήσει η Δ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας (Δ’ ΚΟΣΕ).

Σύμφωνα με  την απόφαση έγκρισης που έλαβε η ερευνητική ομάδα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στόχος της έρευνας είναι η εκτίμηση της επίδρασης που προκαλούν τα είδη Καρακάξα και Αλεπού στην άγρια πανίδα, και ειδικότερα στην καταστροφή των φωλιών και την θανάτωση των νεοσσών Στρουθιόμορφων, (Passeriformes), Ορνιθόμορφων (Galliformes) & Περιστερόμορφων (Columbidae) ειδών καθώς και θηλαστικών όπως ο λαγός και τον έλεγχο στον περιορισμό των απωλειών.

Η έρευνα θα διεξαχθεί στο Ποικίλο Όρος και στο Όρος Αιγάλεω, του Νομού Αττικής, ενώ η άδεια διεξαγωγής της ισχύει για τα επόμενα τρία χρόνια και ειδικότερα για τα χρονικά διαστήματα:
– Νοέμβριος 2018 – Φεβρουάριος 2019,
– Οκτώβριος 2019 – Φεβρουάριος 2020, και
– Οκτώβριος 2020 – Φεβρουάριος 2021.

Η μεθοδολογία της έρευνας στηρίζεται στη συλλογή 20 ατόμων αλεπούς και 50 ατόμων καρακάξας ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια. Επειδή στη περιοχή έρευνας, λόγω της απαγόρευσης θήρας που ισχύει, δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί κυνηγετικό όπλο, για την συλλογή των ανωτέρω ειδών θα χρησιμοποιηθούν κυνηγετικά γεράκια και αετοί από ειδικούς και έμπειρους χειριστές που περιλαμβάνονται στην ερευνητική ομάδα.

Τα κυνηγετικά γεράκια και αετοί, κατά την άσκηση του ελέγχου των ειδών, θα φέρουν υποχρεωτικά πομπό καθώς και όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα. Η συλλογή των ανωτέρω ειδών θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παράλληλα θα πραγματοποιείται προσδιορισμός της πληθυσμιακής πυκνότητας της αλεπούς και του λαγού ανά μονάδα επιφάνειας στους τυπικούς βιοτόπους της περιοχής έρευνας με την εφαρμογή δειγματοληψίας μέσω παρατήρησης, με στόχο την επιμέτρηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στον πληθυσμό των θηρευτών αλεπού και καρακάξα στην κύρια λεία τους που αποτελεί ο λαγός και η νησιωτική πέρδικα, αντίστοιχα.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση έγκρισης, το Δασαρχείο Αιγάλεω θα παρακολουθήσει και θα εποπτεύσει τη διαδικασία και θα επιβάλλει, εφόσον ειδικοί λόγοι το απαιτήσουν, τυχόν απαραίτητους συμπληρωματικούς όρους, για την αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στα οικοσυστήματα των περιοχών αρμοδιότητάς του.

Επιμέλεια (Πηγή): dasarxeio.com

logo_dokimastiko