Πρόσληψη αρχιμουσικού στο δήμο Τυρνάβου


Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΤΕ Αρχιμουσικός, για την κάλυψη των αναγκών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Τυρνάβου και για διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες για τα απαραίτητα προσόντα και δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση που επισυνάπτεται.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τυρνάβου, Σταύρου Καράσσου 1, Τύρναβος, Τ.Κ.40100, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Γρηγοριάδου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2492350127 από 10.00 έως 13.00).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 5 ως 14 Νοεμβρίου 2018.

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google