Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) ,απευθύνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙA ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ.

Το έργο έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση και διεύρυνση του θεσμού των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης. Ειδικότερα, αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης στον ενήλικο πληθυσμό, με έμφαση σε άτομα από ΕΚΟ.
Βασικός στόχος του έργου είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων (core competences) διά βίου μάθησης (πχ. επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, μαθηματική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές ικανότητες, επιχειρηματικότητα κ.λπ.). Στα Κ.Δ.Β.Μ. θα υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα Κ.Δ.Β.Μ. απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Το αντικείμενο εργασίας των εκπαιδευτών, ενδεικτικά, είναι:
 Προετοιμασία μαθημάτων και υλικού που θα διανεμηθεί όπου κρίνεται αναγκαίο μετά την έγκριση του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης
 Διάθεση, συλλογή και αποστολή των παρουσιολογίων στον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης
 Συλλογή και αποστολή των Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων (microdata) σε έντυπη μορφή
 Συμμετοχή σε διαδικασίες αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης.
 Συνεργασία με τον επιστημονικό σύμβουλο για το e-learning (για τα εξ αποστάσεως τμήματα μάθησης) Τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα των εκπαιδευτών θα περιγράφονται στη σύμβαση.
Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (www.inedivim.gr) και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr
Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων:
Από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00)
Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 09/11/2018, στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ο όροφος.
Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ.Θεολογία Κοκότη (Υπηρεσία Κοινωνικής πολιτικής , στην οδό Στ.Καράσσου 1 ισόγειο Δημαρχείου Τυρνάβου).Τηλ. Επικοινωνίας 2492350181-182, email: okpdt2011@gmail.com

 

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google