Συνεδριάζει Το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου – Δείτε Τα Θέματα.


Την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19.00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με τίτλο «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου», Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2658, Κωδικός Πρόσκλησης 098.
2. Έγκριση συνεργασίας με τον Εμπορικό Σύλλογο Τυρνάβου για την από κοινού υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με τίτλο «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου», Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2658, Κωδικός Πρόσκλησης 098.
3. Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με τον Εμπορικό Σύλλογο Τυρνάβου για την από κοινού υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με τίτλο «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου», Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2658, Κωδικός Πρόσκλησης 098.
4. Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 210/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου – Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Τυρνάβου λόγω μετατόπισης της θέσης της περιφερειακής οδού Τυρνάβου στο ΟΤ 535Δ και δημιουργία νέου ΟΤ 535 Ε (ΚΧ).
5. Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Τυρνάβου.
6. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών (άρθρο 219 παρ. 5 του ν.4412/2016).
7. Παραχώρηση χρήσης σχολικών γυμναστηρίων σε αθλητικούς συλλόγους.
8. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας.

 

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google