Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Τυρνάβου


Την Τρίτη 2 του μηνός Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19.30΄ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αποδοχή και κατανομή εσόδων ΚΑΠ (5η–8η κατανομή έτους 2018) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (αριθ. πρωτ. 44304/27-08-2018 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).
2. Κατανομή ποσού από έκτακτα και ειδικευμένα έσοδα του άρθρου 27 Ν.3756/2009 (αριθ. 86/2018 ΑΔΣ).
3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση Αγροτικού Δικτύου».
4. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)» της Μηλιώνης Α.Ε.
5. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «τυροκομείου» της Γιαννώτας Δημήτριος και Χρήστος Ο.Ε.
6. Επί αιτήσεως της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας, με την οποία ζητά τη συναίνεση του Δήμου Τυρνάβου για την διόρθωση αρχικών εγγραφών του Ελληνικού Κτηματολογίου.
7. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα μεταξύ των Ο.Τ.18 και Ο.Τ.19.
8. Επιλογή εταιρείας για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης–υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στο Δήμο Τυρνάβου. – Έγκριση σύμβασης συνεργασίας.
9. Καθορισμός ειδικότητας απασχολούμενου με σύμβαση μίσθωσης έργου. – Ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Καλλιτεχνικού Προσωπικού.
10. Τροποποίηση της αριθ. 155/2018 ΑΔΣ ως προς τον αριθμό και την ειδικότητα του υπό πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου και λοιπών καταβολών (άρθρο 107 του ν.4483/2017).
11. Έγκριση της αριθ. 7/2018 απόφασης Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Τυρνάβου, αναφορικά με την έγκριση οικονομικού απολογισμού, οικ. έτους 2017.
12. 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.
13. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης 28ης Οκτωβρίου του Δήμου Τυρνάβου.
14. Καθορισμός πιστώσεων (Κ.Α.) του Προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου, τρεχούσης χρήσεως, ως δεκτικών ενταλμάτων προπληρωμής.
15. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου.
16. Διαγραφή χρεών.
17. Επί αιτήσεως του κ. Γιάννου Κων/νου, με την οποία ζητά την λύση μισθωτικής σχέσης.
18. Παραχώρηση χρήσης σχολικών γυμναστηρίων σε αθλητικούς συλλόγους.
19. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον Αμπελώνα.
20. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Αθιγγάνων στον Τύρναβο.
21. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στη Δ.Κ. Τυρνάβου.
22. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για τοποθέτηση μελισσοσμηνών στη Δ.Κ. Αμπελώνα.

 

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google