Σαν Σήμερα: Η απελευθέρωση του Τυρνάβου από τους Τούρκους


Σαν σήμερα η  απελευθέρωση της πόλης του Τυρνάβου από τον Τουρκικό ζυγό, η οποία έγινε την 1η Σεπτεμβρίου του 1881.
Προηγήθηκε, μια μέρα πριν (31 Αυγούστου) η απελευθέρωση της Λάρισας και μία μέρα μετά (2 Σεπτεμβρίου) του Αμπελώνα, τότε Καζακλάρ.
Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΝΤΑ ΤΥΡΝΑΒΟ
Ας δούμε όμως ένα σημαντικό ντοκουμέντο της εποχής το οποίο αναδημοσιεύτηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 1982 στην εφημερίδα «Η Φωνή του Αμπελώνα» σε άρθρο του αείμνηστου ιστορικού καθηγητή Ηλία Γεωργίου.
Πως περιγράφει η εφημερίδα «ΑΣΤΗΡ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» της 7ης και 18ης Σεπτεμβρίου 1881 την υποδοχή του Ελληνικού στρατού στην είσοδο του Τυρνάβου στην ιστορική γέφυρα του Τιταρήσιου:
«Μετά ζητωκραυγών και άπειρων ενθουσιασμών υποδέχτηκαν οι κάτοικοι του Τιρνάβου τον εκεί μεταβάντα Ελληνικόν στρατόν. Μαθόντες διότι ένεκεν της έχρειας καταστάσεως του στρατώνος αναγκάζεται το ίππικόν να φύγει εκείθεν, μεγάλης εποίησαν διαδήλωσιν και το οίκημα του Διοικητού του ιππικού Μαυρομιχάλη και δια ζητωκραυγών και πατριωτισμόν εκφράσεων παρακαλούν αυτόν να μην αναχωρήσει υποσχόμενος αυτοίς να καθαρίσει τον στρατώνα, ο δε Μαυρομιχάλης τους απάντησε καταλλήλως υποσχεθείς αυτοίς ότι άμα διωρθωθεί στρατών θα μετέφερε πάραυτα το ιππικόν.
Κατά την είσοδο του Ελληνικού στρατού στον Τύρναβο ο Δήμαρχος Τυρνάβου έκανε την παρακάτω προσφώνηση:
«ΣΤΡΑΤΗΓΕ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ.
Ως ευπαρέστητα τέκνα του πολιτισμού και της Ελευθερίας, ως ευπαράστητοι στρατιώται της τάξεως και του νόμου.
Αδελφοί συμπολίται χαιρετήζουμεν εν αδελφική αγάπη την σημαίαν του Σταυρού της Ελευθερίας και ευχηθώμεν όπως εντός ολίγου ίδωμεν αυτή κυματίζουσα και επί των θόλων της Αγίας Σοφίας. Μέλλημα δεν ημών εν τω μέλλον ετσίν προετοιμασία του έθνους προς επιτέλεσιν του μεγάλου σκοπού και απελευθερώσιν των λοιπων δούλων αδελφών μας των στενάζοντα υπό τον ζυγόν της τυραννίας. Νύν δε ανακράζομεν ενελέητον χαρά και αγαλιάσει το έθνος.
Ζήτω ο Βασιλεύς Γεώργιος.
Ζήτω ο Ελληνικός στρατός. Ζήτω ο στρατηγός του Ελληνικού στρατού».
Ύστερα μαθήτρια του παρθεναγωγείου Τυρνάβου προσφέρουσα στεφάνι είπε:
«Στρατηγέ
Ευγνωμονούσα η πόλις Τίρναβος υμείν τον δε στέφανον ευχόμενος το πανδωτήρι ίνα και άλλαι πόλεις στεφανώσωσι υμάς και τον γεναίον στρατόν μας με τον αμάραντον στέφανον της δόξης». Βιβλιογραφία: Εφημερίς Λαρίσης «ΑΣΤΗΡ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 7και 18-9-1881 έτος Α’ άριθμ. 1 και 4.

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google