Ξεκίνησε από σήμερα η κυνηγετική περίοδος

Αναρτήθηκε στην «Διαύγεια» η απόφφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος για την έναρξη της νέας κυνηγετικής περιόδου που ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 20 Αυγούστου

Σύμφωνα με την απόφαση, το κυνηγετικό έτος ξεκινά κάθε χρόνο την 1η Αυγούστου (άρθρο 261 ν 86/1969), όταν και οι κυνηγοί δύνανται να εκδώσουν τις άδειες θήρας, ενώ η κυνηγετική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που έχει την ευθύνη ελέγχου και διαχείρισης της κυνηγετικής δραστηριότητας, για την προστασία των κατασκηνωτών και ιδιαίτερα των παιδιών, καθορίζεται για πρώτη φορά εφέτος απαγόρευση θήρας έως τα 250 μέτρα από την εξωτερική περίφραξη των κατασκηνώσεων, εφόσον αυτές είναι σε λειτουργία.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έκανε επίσης γνωστό ότι:

·Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

– Περιορίζεται η χρησιµοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.09.2018 µέχρι και 20.01.2019 σε τρεις (3) ηµέρες την εβδοµάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή µόνο τις ηµέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa). 3. Επιτρέπουµε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε οµάδες µέχρι δέκα (10) κυνηγών, µε δικαίωµα θήρευσης µέχρι δέκα (10) ατόµων ανά οµάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώµα του, καθώς και των χοιροµητέρων αυτών.

– Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.09.2018 µέχρι 20.01.2019 µε τη χρησιµοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2019 µέχρι 28.02.2019 χωρίς σκύλο δίωξης, µόνο στους νοµούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι. Επιτρέπουµε επίσης το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) χωρίς σκύλο, στις ζώνες διάβασης, από 20.8.2018 -14.9.2018 στις Περιφερειακές ενότητες που διενεργείται πρόγραµµα εµβολιασµών από αέρος για τη λύσσα. ∆ιευκρινίζουµε ότι η χρησιµοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισµούς της παραγράφου 2 της παρούσης. 5. Απαγορεύεται το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήµνο και Άγιο Ευστράτιο. 6. Απαγορεύεται το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στον Άγιο Ευστράτιο.

– Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραµάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στην Νήσο Τήλο.

– Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραµάτων στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1 του «εθνικού πάρκου Κοτυχίου – Στροφυλιάς», σύµφωνα µε την αριθµ. 172337/1266/26-7-2018 (ΦΕΚ 3120 Β΄) απόφαση ΥΠΕΝ. 9.

Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην απόφαση απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

-Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) επιτρέπεται σύµφωνα µε τον πίνακα θηρευσίµων ειδών που της παρούσας απόφασης, µε τις παρακάτω εξαιρέσεις: α) Στο Νοµό Λέσβου επιτρέπεται το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας τις παρακάτω ηµεροµηνίες: 15.09.2018 Σάββατο και τις Κυριακές: 16.09.2018, 23.09.2018, 30.09.2018, 07.10.2018, 14.10.2018, 21.10.2018, 28.10.2018 και 04.11.2018 β) Στους Νοµούς Σάµου και Χίου και στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Κρήτης και ∆ωδεκανήσων (Α’ ΚΟΚ∆) επιτρέπεται το κυνήγι της από 15.09.2018 έως 30.11.2018 και µόνο τις ηµέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή. Εξαιρείται η Νήσος Χίος όπου επιτρέπεται από 15.09.2018 έως 30.11.2018 µόνο τις ηµεροµηνίες: 15/9/2018, 16/9/2018, 22/9/2018, 23/9/2018, 29/9/2018, 30/9/2018, 6/10/2018, 7/10/2018, 13/10/2018, 14/10/2018, 21/10/2018, 28/10/2018, 4/11/2018, 11/10/2018, 18/11/2018 , 25/11/2018. γ) Παρατείνουµε την ισχύ της παραγράφου (Α) της αριθ. 97734/4284/14.08.2007 (ΦΕΚ 1657/Β/21.08.2007) απόφαση µας «Τροποποίηση ρυθµίσεων θήρας» από 20.08.2018 έως 14.09.2018.

– Απαγορεύεται η θήρα της πετροπέρδικας (Alectoris graeca) στις ζώνες Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3 και Β4 του Εθνικού Πάρκου Χελµού Βουραϊκού όπως αυτές είχαν καθοριστεί µε την αριθµ 40390/ 110-2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ ∆΄ 446).

– Παρατείνεται για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η ισχύς της αριθ. 161977/2659/19-10-2017 (ΦΕΚ 3885 Β΄) απόφασης του ΥΠΕΝ , περί «Απαγόρευσης θήρας στον ορεινό όγκο του Υµηττού και στα µητροπολιτικά πάρκα Γουδή – Ιλισσίων» .

Απαγορεύεται το κυνήγι:

– Στα µόνιµα καταφύγια άγριας ζωής

– Στα εκτροφεία θηραµάτων

-Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισµένης χρονικής διάρκειας

– Στους πυρήνες των Εθνικών ∆ρυµών 1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) µέτρων κατά µήκος της ελληνοτουρκικής χερσαίας µεθοριακής γραµµής

– Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) µέτρων από τις ακτές

– Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισµοί θήρας.

– Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί ∆ασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών τα προηγούµενα έτη, όπως αναφέρεται στο σηµείο 27 του προοιµίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.

– Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και µνηµεία χωρίς προηγούµενη άδεια του Υπουργού Πολιτισµού.

– Σε περιοχές που λειτουργούν νόµιµα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση µέχρι διακοσίων πενήντα (250) µέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών

– Σε περιοχές πού λόγω παρατεταµένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δηµιουργούνται αρνητικές για τα θηράµατα συνθήκες επιβίωσης, σε εφαρµογή της παρ.3 του άρθρου 258 του Ν∆.86/69. Για την ισχύ της σχετικής απαγόρευσης, απαιτείται η έκδοση από την οικεία ∆ασική Αρχή, ειδικότερης για το θέµα αυτό ∆.Α.∆ αναφορικά µε τα όρια και το χρόνο διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίµηση της επικρατούσας κατάστασης.

Απαγορεύεται την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραµάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δηµόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόµιµες διαδικασίες απόκτησής τους.

Επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στις Νήσους Λήµνο και Θηρασιά όπου οι υπερπληθυσµοί έχουν διαταράξει το οικοσύστηµα και έχουν δηµιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήµατα και καταστροφές στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Η έγκριση αγοραπωλησίας γίνεται µε απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µετά από εισήγηση της αρµόδιας δασικής αρχής.

– Η εκγύµναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο στους περιορισµένους χώρους εκγύµνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

Προς αποφυγή ατυχηµάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, µπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορµό του σώµατος τους ένδυµα φωσφορίζοντος χρώµατος πορτοκαλί (αποκλειόµενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχηµάτων.

Στα ίδια επίπεδα είναι και τα καθοριζόμενα τέλη των κυνηγών προς το Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία ανάλογα με τη χωρική εμβέλεια της άδειας θήρας καθορίζονται στα:

· 10 € για την τοπική άδεια (χωρικά όρια Νομού)
· 30 € για την περιφερειακή άδεια (χωρικά όρια Κυνηγετικής Ομοσπονδίας) και
· 60 € για τη γενική άδεια θήρας (όλη η χώρα).

Ίδιες παραμένουν και οι εισφορές των κυνηγών προς τις αναγνωρισμένες και συνεργαζόμενες με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικές Οργανώσεις, οι οποίες καθορίζονται στα 60 € ανά κυνηγό. Από το ποσό αυτό:

· 5 € κατανέμονται στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες
· 14,9 € κατανέμονται στους Κυνηγετικούς Συλλόγους
· 40,1 € κατανέμονται στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας η οποία έχει και την υποχρέωση της λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.

Υπενθυμίζεται ότι οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι και Ομοσπονδίες είναι υποχρεωμένες να δαπανούν ποσό μεγαλύτερο του 50% από τις παραπάνω εισφορές και τέλη σε φιλοθηραματικές δράσεις, ενώ για την Κυνηγετική Συνομοσπονδία αυτή η υποχρέωση ανέρχεται στο 95%.

Οι κυνηγοί που επιθυμούν να εκδίδουν άδεια θήρας απευθείας από τη Δασική Αρχή επιβαρύνονται με τα τέλη που καθορίζονται με την πιο πάνω ΚΥΑ καθώς και με το 90% των εισφορών που πληρώνουν οι κυνηγοί των αναγνωρισμένων κυνηγετικών οργανώσεων. Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό ποσό κατανέμεται στο Πράσινο Ταμείο. Υπενθυμίζεται ότι με βάση την ΥΑ 143570/2614/21.10.2016 αυτοί οι κυνηγοί έχουν πια τη δυνατότητα να αιτούνται και να παραλαμβάνουν και μαζικά την έκδοση άδειας θήρας από τη Δασική Αρχή μέσω ατομικού πληρεξούσιου δικηγόρου και όχι μόνο μεμονωμένα όπως ίσχυε κατά το παρελθόν.

www.dikaiologitika.gr

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΥΡΝΑΒΟΣ