Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου – Δείτε τα θέματα.

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου – Δείτε τα θέματα.

Την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 και ώρα 20.00΄ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ».
2. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ».
3. Παράταση συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Τυρνάβου.
4. Τροποποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Τυρνάβου».
5. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «ΓΚΑΝΑΣ Α.Ε. – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
6. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών καταβολών (άρθρο 107 του ν.4483/2017).
7. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου και των νομικών του προσώπων, για το έτος 2019.
8. Έγκριση συνδιοργάνωσης Γιορτής Αχλαδιού 2018 στα Πλατανούλια.
9. Έγκριση παραχώρησης χρήσης Αθλητικού Κέντρου Αμπελώνα για διοργάνωση φεστιβάλ μουσικής και παράλληλων δράσεων.
10. Έγκριση της αριθ. 7/2018 απόφασης Δ.Σ. του Δεληχείου Ιδρύματος «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά», αναφορικά με την έγκριση του ταμιακού απολογισμού, οικ. έτους 2017.
11. Επί αιτήσεως κ. Ζέρβα Βασιλικής με την οποία ζητά τη συνέχιση μίσθωσης κενωθέντος περιπτέρου στην Κεντρική Πλατεία Τυρνάβου.
12. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Τυρνάβου. – Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων.
13. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων για το έτος 2018.
14. Διαγραφή χρεών.
15. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού.
16. Τροποποίηση της αριθ. 50/2017 ΑΔΣ ως προς τον ορισμό υπαλλήλου – υπεύθυνου εκπροσώπου του Δήμου Τυρνάβου στην πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Νέα Φάση».
17. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών σταθμών Δήμου Τυρνάβου.
18. Θέσπιση και εξειδίκευση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων για μοριοποίηση στις εγγραφές – επανεγγραφές νηπίων σχολ. έτους 2018-2019 στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Τυρνάβου.
19. Καθορισμός ύψους τροφείων γονέων νηπίων παιδικών σταθμών σχολ. έτους 2018-2019.
20. Έκδοση νέας άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών – Αίτηση κ. Πέρπερα Μιχαήλ του Πέτρου.

τυρναβος, google

κατσάνης, youtube.com

Τύρναβος