Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου θα συνεδριάσει την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 20.00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΚΑΠ (1η – 4η κατανομή έτους 2018) για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (αριθ. πρωτ. 20420/16-05-2018 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)
2. Αποδοχή και κατανομή μέρους πιστώσεων ΚΑΠ έτους 2018, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. (αριθ. πρωτ. 23254/23-05-2018 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)
3. Κατανομή υπολοίπου ποσού ΚΑΠ έτους 2017, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
4. Έγκριση σύναψης συμπληρωματικής σύμβαση της μελέτης «Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Αμπελώνα Δήμου Τυρνάβου».
5. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ».
6. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Αμπελώνα.
7. Καθορισμός χώρου στάσης – στάθμευσης (πιάτσας) ταξί στον Τύρναβο.
8. Έγκριση της αριθ. 2/2018 απόφασης Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Τυρνάβου αναφορικά με την έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2015.
9. Έγκριση της αριθ. 3/2018 απόφασης Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Τυρνάβου αναφορικά με την έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2016.
10. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.
11. Επέκταση προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων στην περιοχή του άξονα Τυρνάβου – Λαρίσης.
12. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου (2 μήνες).
13. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου στο Δήμο Τυρνάβου.
14. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου.
15. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Δένδρων του Δήμου Τυρνάβου.
16. Επί αιτήσεως της κ. Βίδρα Ευαγγελίας με την οποία ζητά: α) την λύση της υφιστάμενης μισθωτικής σχέσης και β) διαγραφή μέρους εκ των βεβαιωμένων οφειλών της.
17. Επί αιτήσεως του κ. Κατσίμπαρου Γεωργίου, με την οποία ζητά την λύση της υφιστάμενης μισθωτικής σχέσης.
18. Καθορισμός πρόσθετης αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση υπόθεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας (διεκδικητική αγωγή κυριότητας ακινήτου).
19. Έγκριση εξόδων κηδείας απόρου δημότη και ψήφιση πίστωσης για κάλυψη της σχετικής πίστωσης.
20. Έγκριση συνδιοργάνωσης 3ου Συνεδρίου Ελληνικής Φιλαρμονικής Εταιρείας. – Ψήφιση πίστωσης.
21. Έγκριση συνδιοργάνωσης Ετήσιας Γιορτής Κρασιού Αμπελώνα.
22. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών.
23. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών.
24. Έκδοση νέας άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών – Αίτηση κ. Νάκα Νικολάου.
25. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου κατόπιν προσκλήσεως της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνου & Αυλοποτάμου και της Ιεράς Μονής Καρακάλλου Αγίου Όρους, στο πλαίσιο εορτασμού από την συμπλήρωση διακοσίων ετών του μαρτυρικού τέλους του Αγίου Οσιομάρτυρος Γεδεών του Καρακαλλινού.
26. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας.
27. Έγκριση αποζημίωσης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας. – Ψήφιση πίστωσης.