«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κέντρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων»

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ


Ο Δήμος Τυρνάβου διακηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16 για ανάδειξη μειοδότη του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κέντρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων», προϋπολογισμού εργασιών 74.400,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 10/07/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Τυρνάβου που βρίσκονται στην οδό Στ. Καράσσου 3, Β΄ όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία μέσω της και να παραλάβουν τα έντυπα για τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την 05/07/2018, στα γραφεία του Δήμου Τυρνάβου που βρίσκονται στον Τύρναβο στην οδό Στ. Καράσσου 3, Β΄ όροφος, αρμόδιος κ. Παπαδούλης Νικόλαος (τηλ.24923-50143).

Συνημμένα αρχεία:

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, googlePin It on Pinterest