Αντιπλημμυρικά έργα 800.000 ευρώ στον Δήμο Τυρνάβου

ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΠΟΤΑΜΙ


Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου “Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Τυρνάβου”, με προϋπολογισμό 800.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την 19/07/2018 καταληκτική ημερομηνία, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ. στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/07/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τιος εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Τυρνάβου, στην οδό Στ. Καράσσου 3, Β΄ όροφος, στον Τύρναβο αρμόδια κ. Ξάνθου Βάσω (τηλ.24923-50142).


κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, googlePin It on Pinterest