Τροπολογία για την προστασία του επενδυτικού κοινού κατέθεσαν 4 βουλευτές.

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ


Με τροπολογία-προσθήκη που κατέθεσαν, επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» , τέσσερις Βουλευτές ζητούν να υπάρξει πλήρης προστασία του επενδυτικού κοινού εισηγμένης εταιρείας κατά τον ορισμό των ορκωτών λογιστών.

Οι Βουλευτές, Λάρισας Γιώργος Κατσιαντώνης, Β’ Αθηνών Θεοχάρης Θεοχάρης (Χάρης), Β’ Αθηνών Γιώργος Αμυράς, και Β’ Αθηνών Ευστάθιος Παναγούλης εξηγούν στην αιτιολογική τους έκθεση τους λόγους της εν λόγω προσθήκης αναφέροντας χαρακτυριστικά ότι:

«Σκοπός της προσθήκης είναι να αποφευχθούν φαινόμενα, όπως αυτά που παρατηρήθηκαν σε πρόσφατες υποθέσεις εισηγμένων εταιρειών, όπου ο ελεγχόμενος μπορεί να ψηφίσει για τον ορισμό του ελεγκτή του. Φαινόμενα που υφίστανται τώρα βάσει του τρόπου επιλογής ορκωτών ελεγκτών, όπως ορίζεται στους ν. 2190/1920 και 4336/2015, τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη, πλήττουν την επενδυτική εμπιστοσύνη και δημιουργούν σημαντικές απώλειες στο επενδυτικό κοινό».


Η τροπολογία που κατέθεσαν οι τέσσερις Βουλευτές έχει ως εξής:


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

«Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης »

«Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»

ΘΕΜΑ: «Προστασία του επενδυτικού κοινού εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας κατά τον ορισμό των ορκωτών ελεγκτών»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η διαδικασία ορισμού ορκωτού ελεγκτή από τη Γενική Συνέλευση γίνεται για την προστασία των μετόχων από τυχόν παρατυπίες και για τη διασφάλιση του κύρους των χρηματοοικονομικών στοιχείων που παρουσιάζονται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Κατά τη διαδικασία του ορισμού του ορκωτού ελεγκτή οι μέτοχοι που έχουν εκτελεστική εξουσία που πηγάζει από τη συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας έχουν σύγκρουση συμφερόντων και ως εκ τούτου δεν είναι θεμιτό να ορίζουν τους ελεγκτές των δικών τους διοικητικών πεπραγμένων.

Σκοπός της προσθήκης του εν λόγω εδαφίου είναι να αποφευχθούν φαινόμενα, όπως αυτά που παρατηρήθηκαν σε πρόσφατες υποθέσεις εισηγμένων εταιρειών, όπου ο ελεγχόμενος μπορεί να ψηφίσει για τον ορισμό του ελεγκτή του. Φαινόμενα που υφίστανται τώρα βάσει του τρόπου επιλογής ορκωτών ελεγκτών, όπως ορίζεται στους ν. 2190/1920 και 4336/2015, τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη, πλήττουν την επενδυτική εμπιστοσύνη και δημιουργούν σημαντικές απώλειες στο επενδυτικό κοινό.

Από τα ανωτέρω δεν προκαλείται δημοσιονομική επίπτωση επί του κρατικού προϋπολογισμού.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ…

1. Στο τμήμα 6ο του παρόντος σχεδίου νόμου με τίτλο «Διοικητικό Συμβούλιο» και στο κεφάλαιο Α με τίτλο «Διορισμός, Αρμοδιότητες και Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου» ορίζεται στο άρθρο 87 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη ή τρίτους» στην παράγραφο 1.

«Το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη εφόσον αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με το καταστατικό. Το καταστατικό μπορεί επίσης να επιτρέπει στο διοικητικό συμβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του.»

Στο σημείο αυτό προστίθεται παράγραφος 1α η οποία έχει ως εξής

«Φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει μέρος του μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανώνυμης εταιρείας και το οποίο συμμετέχει ως μέλος στο διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ), της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας δεν μπορεί να έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την ανάθεση του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.»

Οι προτείνοντες Βουλευτές:

Θεοχάρης Θεοχάρης (Χάρης) – Β΄Αθηνών

Γεώργιος Αμυράς- Β΄ Αθηνών

Γεώργιος Κατσιαντώνης-Λάρισας

Ευστάθιος Παναγούλης-Β΄ Αθηνών

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, googlePin It on Pinterest