Λάρισα: Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου για το συλλαλητήριο.

Λάρισα


Μ η ν υ μ α
τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου
ι γ ν α τ ι ο υ
πρός τούς συγκεντρωμένους γιά τό ὄνομα
τῆς Μακεδονίας μας

​ Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Λόγοι ὑγείας πού ξεπερνοῦν τήν ἐπιθυμία μου δέν μοῦ ἐπιτρέπουν νά εἶμαι κοντά σας αὐτήν τήν στιγμή. Ἑνώνω ὅμως ἐκ τοῦ μακρόθεν τήν φωνή μου μέ τήν δική σας καί διαλαλῶ μαζί σας: «Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί εἶναι Ἑλληνική»!
Δέν ἀγνοῶ τήν διεθνῆ κατάσταση. Δέν ἀγνοῶ ὅτι ὁ κόσμος σήμερα δέν θέλει νά πορεύεται μέ βάση τήν γνώση τῆς Ἱστορίας, μέ βάση τήν ἀλήθεια γιά τό ποιός εἶναι τί, μέ βάση τόν σεβασμό στό παρελθόν. Δέν ἀγνοῶ ὅτι τά συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν καί οἱ ἀντιθέσεις τους δημιούργησαν ἕνα μικρό κράτος, τό ὁποῖο τό προίκισαν μέ ἕνα ὄνομα πού δέν τοῦ ἀνήκει καί ἐκπαίδευσαν τούς ἀνθρώπους ἀπό σφετεριστές νά θεωροῦν τούς ἑαυτούς τους κληρονόμους. Δέν ἀγνοῶ τίς πιέσεις πού οἱ ἴδιοι Ἰσχυροί τοῦ κόσμου ἀσκοῦν στήν πατρίδα μας καί τήν δύσκολη θέση στήν ὁποία φέρνουν τούς πολιτικῶς κρατοῦντες μας.


Δέν ξεχνῶ ὅμως ἕναν λόγο τοῦ Θεοῦ, στόν Ὁποῖο πιστεύουμε ὡς Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξοι: «οὗτοι ἐν ἅρμασι καί οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δέ ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ μεγαλυνθησόμεθα. Αὐτοί συνεποδίσθησαν καί ἔπεσαν, ἡμεῖς δέ ἀνέστημεν καί ἀνορθώθημεν»(Ψαλμ. 19).

Ποτέ ὁ Θεός δέν μᾶς ξεχνᾶ, ὅταν εἴμαστε ἀποφασισμένοι νά παλέψουμε γιά τήν ἀλήθεια. Ὅταν, ἀκόμη κι ἄν οἱ πιέσεις φαίνονται ἀνυπόφορες, ἐμεῖς παραμένουμε ἀνυποχώρητοι. Ὅταν ἀγαποῦμε τήν πατρίδα μας, γιατί εἶναι ζυμωμένη μέ τίς ἀξίες τοῦ Χριστιανοῦ, τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ Ἕλληνα, ὁ ὁποῖος χωρίς νά γίνεται δυνάστης, γνωρίζει ἐν τούτοις νά κρατᾶ τά δικά του μέτρα, τά δικά του στοιχεῖα ἀνόθευτα. Καί τό χῶμα του δέν τό θεωρεῖ ἁπλῶς ὡς λίγα ἤ πολλά μέτρα γῆς, ἀλλά βλέπει σ’ αὐτό νά ἀναπαύωνται οἱ γενιές τῶν προγόνων του, ἄνθρωποι μέ σάρκα καί ὀστᾶ, πού ὁ Θεός ὅρισε νά μένουν σ’ αὐτό ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων, ἄνθρωποι πού ἀναζήτησαν τήν ἀλήθεια, πού πάλεψαν γιά νά τό κρατήσουν ἐλεύθερο, πού δημιούργησαν πολιτισμό, πού ἔκλαψαν γιά τίς ψυχές πού θάφτηκαν σ’ αὐτό, γιά ὅλους ἐκείνους πού κάποια στιγμή μέσα ἀπό αὐτό τό χῶμα θά ἀναστηθοῦν γιά τήν αἰωνιότητα.

«Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί τό πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καί πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. 23). Εἴμαστε ὅμως οἱ συνδημιουργοί τῆς ζωῆς μαζί μέ τόν Θεό. Δέν μᾶς ἐπιτρέπεται νά τό ξεχνοῦμε. Ὅ,τι εἶναι δικό Του εἶναι καί δικό μας. Εἶναι μεγάλη ἡ γῆ καί μποροῦμε ὅλοι οἱ λαοί νά ζήσουμε σ’ αὐτήν. Ὁ καθένας ὅμως «ἐφ’ ᾧ ἐτάχθη». Δέν ζητοῦμε νά πάψουν οἱ ἄλλοι λαοί νά ὑπάρχουν. Δέν θέλουμε ὅμως αὐτοί νά ὑπάρχουν εἰς βάρος μας καί νά ἀπαιτοῦν τό ὄνομά μας.
Ἡ σημερινή συγκέντρωση ἄς εἶναι ἕνα σαφές καί ξεκάθαρο μήνυμα. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Λαρίσης, οἱ Χριστιανοί τῆς Λαρίσης διατρανώνουμε ἐλεύθερα, μέ ἀποφασιστικότητα καί ἀξιοπρέπεια τό ὅτι «ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλλάδα, τό ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί Ἑλληνική». Καλοῦμε τήν ἑλληνική κυβέρνηση νά σεβαστεῖ τόν λαό, τήν ἱστορία μας, τά ὅσια καί τά ἱερά μας, νά ἐπιδείξει ἀληθινό πατριωτισμό, εἰς πεῖσμα των καιρῶν, νά διαμορφώσει μαζί μέ ὅλα τά ἄλλα κόμματα καί τούς φορεῖς πού ἐκφράζουν τήν λαϊκή βούληση μία ὑπεύθυνη ἐθνική στάση, χωρίς φανατισμούς, ἀλλά καί χωρίς καμία ὑποχώρηση στό θέμα τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας, τῆς γλώσσας, τῶν συμβόλων, τῆς ἱστορίας, τῆς ταυτότητας. Ὁ χρόνος μπορεῖ νά φαίνεται ἐχθρός μας. Σέ ὅσους ὅμως παλεύουν γιά τήν ἀλήθεια εἶναι σύμμαχος.
Ἑνώνω τήν φωνή μου μέ τήν δική σας, ἑνώνω τήν προσευχή μου μέ τίς δικές σας καί διατρανώνω: «Ἔστι οὖν Ἑλλάς ἡ Μακεδονία»!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἰγνάτιος

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest