Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου – Δείτε τα Θέματα.

Την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 και ώρα 19.00΄ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΚΑΠ έτους 2018, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (αριθ. 10427/05-04-2018 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).
2. Κατανομή μέρους πιστώσεων ΚΑΠ (7η – 12η κατανομή έτους 2017) για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (αριθ. 234/2017 ΑΔΣ).
3. Έγκριση πρότασης υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στο Δήμο Τυρνάβου.
4. Έγκριση πρότασης συνεργασίας και υπογραφή σύμβασης με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) «Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας» με διακριτικό τίτλο «Α.Α.Ν.ΕΛ.» και του Δήμου Τυρνάβου.
5. Διάθεση – κατανομή διαφόρων υπολοίπων από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.
6. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.
7. Έγκριση της αριθ. 21/2018 ΑΔΣ της Κ.Ε.Δ.Η.Τ., αναφορικά με την έγκριση &ψήφιση αναμόρφωσης Ετησίου Προγράμματος Δράσης, οικονομικού έτους 2018.
8. Έγκριση της αριθ. 22/2018 ΑΔΣ της Κ.Ε.Δ.Η.Τ., αναφορικά με την έγκριση &ψήφιση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018.
9. Έγκριση πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων στο πλαίσιο της κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» (έγγραφο ΥΠΕΣ α.π. οικ. 10394/04-04-2018).
10. Έγκριση καταλόγου συμμετεχόντων στην ετήσια εμποροπανήγυρη της Δ.Κ. Τυρνάβου.
11. Έγκριση διάθεσης δημοτικού χώρου για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στη Δ.Κ. Αμπελώνα.
12. Έγκριση συνδιοργάνωσης 3ης Γιορτής Κτηνοτροφίας στο Αργυροπούλι.
13. Έγκριση συνδιοργάνωσης Final Four Κορασίδων Βόλεϊ με την Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Κεντρικής Ελλάδας.- Ψήφιση πίστωσης.
14. Αριθμός θέσεων μεταλυκειακού έτους μαθητείας ΕΠΑΛ στο Δήμο Τυρνάβου.
15. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Αργυροπουλίου.
16. Έκδοση νέας άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών – Αίτηση κ. Γκανά Γ. Χρήστου.
17. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας.
18. Έγκριση αποζημίωσης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας. – Ψήφιση πίστωσης.