Προσλήψεις ΔΕ σε δήμους του ν. Λάρισας

Ειδικότερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν πριν από λίγο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, μετά από πολύωρη αναμονή των αιτούντων,τα αποτελέσματα του προσωρινού πίνακα επιτυχόντων για τους υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) της προκήρυξης 3Κ/2018 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων για τους υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδόθηκαν μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας.

Οπως αναφέρει το ΑΣΕΠ εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα (Πίνακες Διοριστέων/Προσληπτέων, Απορριπτέων και Κατάταξης) της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/2-2-2018, 9/9-2-2018, 10/16-2-2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, δύο χιλιάδων επτακοσίων δεκατεσσάρων (2.714) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 2 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα, έως και την πάροδο της 11ης Απριλίου 2018, ημέρας Τετάρτης.

 Περαιτέρω, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καταρτίσθηκαν με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δήλωσαν οι υποψήφιοι στην αίτηση συμμετοχής τους. Τα οριστικά αποτελέσματα για την ανωτέρω κατηγορία εκπαίδευσης θα εκδοθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης 3Κ/2018, ύστερα από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των αιτήσεων και δικαιολογητικών των φερόμενων διοριστέων/προσληπτέων υποψηφίων και την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.

Παράλληλα σύμφωνα με τα στοιχεία των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη 8.171 μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων σε ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης πήραν μέρος με αίτησή τους 71.112 υποψήφιοι διεκδικώντας 5.235 θέσεις και στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 46.073 για 2.714 θέσεις.Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ η υποβολή των ενστάσεων για τους επιτυχόντες Υ.Ε θα αρχίσει στις 2 Απριλίου και θα λήξει στις 11 Απριλίου.

Όσον αφορά τους 11.676 υποψήφιους Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την κάλυψη 217 θέσεων του ίδιου διαγωνισμού τα απποτελέσματα των επιτυχόντων ανακοινώθηκαν την περασμένη Παρασκευή.

PDF προσλήψεις

Προσλήψεις ΔΕ

ΠΗΓΗ: