Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου – Δείτε τα θέματα.

Την Τρίτη 3 Απριλίου 2018 και ώρα 19.00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Β1 σταδίου «Μελέτης Αναθεώρησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Αμπελώνα Δήμου Τυρνάβου» (Β1 στάδιο πολεοδομικής μελέτης, ΣΜΠΕ).
2. Έγκριση της αριθ. 02/2018 μελέτης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κέντρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων».
3. Έγκριση της αριθ. 03/2018 μελέτης του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Τυρνάβου».
4. Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τυρνάβου.
5. Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Τυρνάβου.
6. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τυρνάβου.
7. Έγκριση – Προσαρμογή Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Τυρνάβου.
8. Έγκριση διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης Τυρνάβου. – Ορισμός μελών επιτροπής εμποροπανήγυρης.
9. Έγκριση επιβολής και καθορισμός τέλους χρήσης δημοτικών χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Τυρνάβου.
10. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου (2 μήνες).
11. Καθορισμός Τέλους Διέλευσης Δικτύων του Δήμου Τυρνάβου.
12. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ιδρύματος «Δελήχειο Ίδρυμα Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά» του Δήμου Τυρνάβου, ως προς τον επαναπροσδιορισμό της ετήσιας επιχορήγησης.
13. Διαγραφή χρεών.
14. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης. – Αίτηση κ. Νάκα Γ. Χρήστου.
15. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στην Δ.Κ. Τυρνάβου.
16. Επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Σωματείου Ατόμων με αναπηρίες και μη «Η ΦΛΟΓΑ», με την οποία ζητά οικονομική ενίσχυση.
17. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας.
18. Έγκριση αποζημίωσης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας. – Ψήφιση πίστωσης.